Пошук
Розширений пошук
Обчислення стажу державної служби

Управління державної служби

Головного управління державної служби України

в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

                  

«Обчислення стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування»

 

 

 

 

 

м. Сімферополь

2010 рік

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи на посаді  референта народного депутата УРСР з 03.12.1990 по 02.11.1992 у Виконавчому комітеті Сімферопольської районної Ради народних депутатів Кримської області.

Зарахування періодів праці до стажу державної служби здійснюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1993 року № 283 (далі - Порядок). Обчислений відповідно до цього Порядку  стаж державної служби застосовується для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачу вальних відпусток та призначення пенсії.

Відповідно до абз. 3 п. 2 до стажу державної служби зараховується робота (служба) на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР в місцевих органах державного управління міністерств і відомств УРСР та інших республік, а також СРСР.

До органів, які перераховані в додатку до Порядку відносяться виконавчі комітети місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управління, самостійні відділи, інші структурні підрозділи.

Відповідно до Положення про референтів-консультантів народного депутата УРСР, затвердженого, постановою Президії Верховної Ради УРСР від 21.12.1990 року № 571-XІІ для одержання необхідної допомоги в здійсненні депутатських повноважень народний депутат УРСР вправі мати одного або кількох референтів-консультантів, які перебувають у штаті підприємств, установ, організацій або виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів.

Референт-консультант народного депутата, для якого ця робота є основною діяльністю, включається до штату підприємства, установи, організації, де він до цього працював, або виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів, де йому буде виплачуватися встановлена народним депутатом заробітна плата. На нього не поширюються вимоги правил внутрішнього розпорядку відповідного підприємства, установи, організації.

Згідно із Загальносоюзним класифікатором професій робітників, посад службовців та тарифних розрядів, затвердженим постановою Держстандарту СРСР від 27.08.86 № 016, посада референта належала до посад спеціалістів.

Таким чином на підставі наведеного вище можна зробити висновок, що період праці на посаді референта народного депутата УРСР в виконавчому комітеті Сімферопольської районної Ради народних депутатів Кримської області може бути зараховано до стажу державної служби.

 

Чи зараховується до стажу державної служби при оформленні пенсії період роботи у відділі статистики Кримської області.

Відповідно до п.2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1993 року № 283 (далі – Порядок), до стажу державної служби зараховується робота (служба) в обчислювальних центрах та машинолічильних станціях обласних, Київського та севастопольського міських статистичних управлінь (посади начальників центрів і станцій, їх заступників, які відповідали за виконання робіт з підготовки та випуску статистичної звітності, керівних працівників і спеціалістів підрозділів підготовки та випуску ста стичних матеріалів).

Згідно із Загальносоюзним класифікатором професій робітників, посад службовців та тарифних розрядів, затвердженим постановою Держстандарту СРСР від 27.08.86 № 016, посада економіста належала до посад спеціалістів.

Таким чином до стажу державної служби може бути зараховано період праці в Обчислювальному центрі статистичного управління Кримської області, за умови, що Ви займались саме підготовкою та випуском статистичних матеріалів.

 

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи на виборних посадах у профспілкових органах?

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 р. №283 до  стажу державної служби крім періодів роботи на посадах,  віднесених до посад державних службовців, зараховуються інші періоди, в тому числі робота на виборних та відповідальних посадах у партійних, комсомольських та профспілкових органах до припинення чинності ст.6 Конституції СРСР і внесення змін до ст. 7 Конституції УРСР, тобто до 24 жовтня 1990 року.

 

Чи зараховується до стажу державної служби робота в Центральній ощадній касі за період з 1985 по 1989 рр.?

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби та додатка до нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 р. № 283, до стажу державної служби зараховується період роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів в Держбанку СРСР, Зовнішекономбанку СРСР, Будбанку СРСР, Промбудбанку СРСР, Агропромбанку СРСР, Житлосоцбанку СРСР, Ощадному банку СРСР, в їх республіканських банках (конторах), крайових, обласних (міських) управліннях, а також міських і районних відділеннях.

 Ощадбанк СРСР, його крайові, обласні (міські) управління та міські і районні відділення існували з липня 1987 року по грудень 1991 року (лист Національного банку України від 17.02.95 р. № 30010/109), тому до стажу державної служби може бути зарахований час роботи у цьому банку на посадах керівних працівників та спеціалістів тільки у вказаний період.

Центральні ощадні каси зазначеним Переліком не передбачені, тому, на жаль, зазначені у Вашому листі періоди роботи у Центральній ощадній касі не можуть бути зараховані до стажу державної служби.

 

Чи зараховується до стажу державної служби час навчання в Національній  академії державного управління при Президентові України?

Згідно Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. №468, час навчання в Академії за денною формою та час відпустки, яка надається на 30 календарних днів після  закінчення навчання в Академії за денною формою і отримання диплому магістра , зараховуються випускникам Академії до загального трудового стажу, а також до стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, якщо до вступу в Академію вони перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання приступили до роботи у відповідному органі, установі, організації або вступили до аспірантури чи докторантури Академії на навчання з відривом від роботи.

 

Чи зараховуються періоди роботи інструктором організаційного відділу райкому партії та проходження строкової служби для виплати посадовій особі місцевого самоврядування 10-ти місячних посадових окладів при виході на пенсію?

Статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначено, що у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців. Згідно з цією статтею, мова йде не про стаж служби, який обчислюється відповідно до чинного законодавства для виплати надбавки за вислугу років, а про періоди роботи на посадах, які віднесені до категорії посад державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування.

Враховуючи викладене, періоди проходження строкової служби, роботи інструктором організаційного відділу райкому партії не зараховуються до стажу роботи, який дає право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів.

        

Чи зараховуються до стажу державної служби періоди роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів агропромислових комітетів областей та районних агропромислових об’єднаннях?

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994р. № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» затверджено перелік  державних органів колишньої УРСР, період роботи в яких  на посадах керівних працівників і спеціалістів зараховується до стажу державної служби. До таких органів віднесені місцеві органи державного управління міністерств та відомств УРСР.

Згідно з листом Міністерства праці України від 19.051994р. № 05-1811, створені за рішенням Уряду агропромислові комітети областей та районні агропромислові об’єднання, що виконували функції колишніх обласних та районних управлінь сільського господарства і входили до складу Державного агропромислового комітету відносяться до місцевих органів державного управління міністерств і відомств.

Отже, до стажу державної служби зараховуються періоди роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів агропромислових комітетів областей та районних агропромислових об’єднаннях, що виконували функції колишніх обласних та районних управлінь сільського господарства і входили до складу Державного агропромислового комітету, та періоди роботи керівників і спеціалістів в обласних і районних органах управління сільським господарством, а також періоди роботи в агропромислових об’єднаннях, агрокомбінатах, агрофірмах, виробничих об’єднаннях та інших формуваннях, які були реорганізовані у районні управління сільського господарства і продовольства.

Щоб прийняти правильне рішення з цього питання, потрібно проаналізувати документи, що підтверджують статус цього об’єднання, тобто статут чи положення про нього, а також документи про оплату праці.

 

Чи зараховується період роботи в Кримському обласному комітеті профспілки працівників державних установ з 01.12.80 по 10.06.92 рр.?

Згідно з п. 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою   Кабінету  Міністрів України N 283 від 03.05.1994р. та роз’яснень Міністерства юстиції України, узгодженого з Кабінетом Міністрів України (лист від 03 червня 1994 року № 4-5-1156), до стажу державної служби зараховується час роботи в організаціях, передбачених абзацом четвертим пункту 3 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 року № 1049, а саме час роботи в організаціях (крім роботи у кооперативних та інших громадських організаціях), передбачених статтею 118 КЗпП України: зокрема, у партійних, профспілкових і комсомольських організаціях на виборних та відповідальних посадах до припинення дії статті 6 Конституції СРСР і внесенням змін до статті 7 Конституції УСРС, тобто до 24 жовтня 1990 року.

Відповідальною вважається посада, прийняття на яку здійснювалось колегіальним органом (рішенням бюро, комітету, постановою конференції, зборів) партійних, профспілкових, комсомольських організацій.

 

Чи зараховується періоди роботи в Управлінні торгівлі Кримського обласного виконкому з 16.03.1987 року по 19.06.1992 року на посадах діловода, машиністки, інспектора ?

Відповідно до п.2 Порядку обчислення стажу державної служби, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 року за № 283 „Про порядок обчислення стажу державної служби” до стажу державної служби зараховується робота (служба) на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР згідно з додатком.

До органів, які перераховані в додатку до  Порядку обчислення стажу державної служби відносяться виконавчі комітети місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управління, самостійні відділи, інші структурні підрозділи.

Згідно із Загальносоюзним класифікатором професій робітників, посад службовців та тарифних розрядів, затвердженим постановою Держстандарту СРСР від 27.08.86 № 016, посада інспектор належала до посад спеціалістів, а посади машиністки та діловода до посад робітників.

Враховуючи викладене, до стажу державної служби може бути зараховано лише період роботи на посаді інспектора.

 

Чи зараховується до стажу державної служби період служби у внутрішніх військах МВС?

Відповідно до п. З Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 року N 283, до стажу державної служби включається час військової служби у Збройних Сипах та інших військових формуваннях.

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ" особовий склад внутрішніх військ складається із військовослужбовців та осіб, які не атестовані і працюють за трудовим договором.

Військовослужбовці внутрішніх військ приймають Військову присягу, мають єдині для Збройних Сил України військові звання і знаки розрізнення.

Підставою для зарахування часу військової служби до стажу державної служби є записи у військовому квитку.

Таким чином, до стажу державної служби може бути зарахований час військової служби.

 

Чи зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування період роботи на 0,5 ставки спеціаліста сільської ради?

Чинним законодавством, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. N 268, установлено відповідні посадові оклади керівним працівникам та спеціалістам органів виконавчої влади. Пунктом 2 цієї постанови керівникам органів виконавчої влади, зокрема, надається право в межах затвердженого фонду оплати праці встановлювати керівникам підрозділів, спеціалістам посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів (передбачених у додатках до цієї постанови).

Отже, якщо особу прийняту на посаду державного службовця, передбачену статтею 25 Закону України "Про державну службу" від 16.12.93 р. N 3723-ХІІ (далі - Закон про держслужбу), йому не може бути встановлено посадовий оклад, що дорівнюватиме 0,5 його величини. У разі, якщо згідно зі статтею 56 Кодексу законів про працю України державному службовцю встановлено неповний робочий час, то оплата праці мас здійснюватися пропорційно відпрацьованому часу.

Виняток із цього правила становить служба в органах місцевого самоврядування, де відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування" від 03.12.97 р. N 1349, на сьогодні передбачається можливість за певних умов запроваджувати посади спеціалістів з оплатою 0,5 посадового окладу (наприклад, 0,5 одиниці спеціаліста-землевпорядника, 0,5 одиниці спеціаліста- юрисконсульта, 0,5 одиниці бухгалтера).

Стаж державної служби обчислюється згідно з Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 р. N 283, і додатком до нього. Зазначеним Порядком визначаються посади і органи, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Згідно з цим Порядком і додатком до нього до стажу державної служби зараховується період роботи на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених статтею 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. N 2493-III, і на посадах керівних працівників та спеціалістів виконавчих комітетів місцевих рад, їх управлінь, самостійних відділів, інших структурних підрозділів.

Цим Порядком не передбачено зарахування до стажу державної служби періодів роботи пропорційно відпрацьованому часу. Це означає, що неповна зайнятість на відповідній посаді органів місцевого самоврядування не впливає на повноту стажу державного службовця. Отже, якщо особа працює на посаді державного службовця в органах місцевого самоврядування на 0,5 посадового окладу, то до стажу державної служби зараховуватиметься період роботи згідно з відпрацьованими календарними днями. Таким чином, кожен місяць роботи на 0,5 посадового окладу буде зараховано до стажу державної служби як повний місяць.

 

Чи зараховується період роботи в Феодосійській міській раді на посаді радника міського голови до стажу державної служби?

Зарахування періодів праці до стажу державної служби  здійснюється відповідно до  Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1993 року № 283  (далі – Порядок). 

Відповідно до  абз. 12  п. 2 Порядку до стажу державної служби зараховується час роботи на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених у статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також на інших посадах, не зазначених у цій статті, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посада радника міського голови віднесена до 6 категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Отже  до стажу державної служби може бути зараховано період роботи на посаді радника голови міської ради Феодосійського міської ради  з 07.05.2002 по 10.04.2008 року.

Також повідомляємо що відповідно до п. 4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» у разі переходу посадової особи органу місцевого самоврядування на державну службу рівнозначної чи нижчої категорії посад їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до цього Закону.  

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи на посаді референта народного депутата УССР з 03.12.90 по 02.11.92 рр. у виконавчому комітеті Сімферопольської районної Ради народних депутатів Кримської області?

Зарахування періодів роботи до стажу державної служби  здійснюється відповідно до  Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1993 року № 283  (далі – Порядок).  Обчислений відповідно до цього Порядку стаж державної служби застосовується для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачуваних відпусток та призначення пенсії.

Відповідно до абз. 3 п. 2 до стажу державної служби зараховується робота (служба) на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР в місцевих органах державного управління міністерств і відомств УРСР та інших республік, а також СРСР.

До органів, які перераховані в додатку до  Порядку відносяться виконавчі комітети місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управління, самостійні відділи, інші структурні підрозділи.

Відповідно до Положення   про референтів-консультантів народного депутата Української РСР, затвердженого, постановою Президії Верховної Ради Української РСР від 21 грудня 1990 року N 571-XII  для одержання необхідної допомоги в здійсненні депутатських повноважень народний депутат Української РСР вправі мати одного або кількох референтів-консультантів, які перебувають у штаті підприємств, установ, організацій або виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів.

Референт-консультант народного депутата, для якого ця робота є основною діяльністю, включається до штату підприємства, установи, організації, де він до цього працював, або виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів, де йому буде виплачуватися встановлена народним депутатом заробітна плата. На нього не поширюються вимоги правил внутрішнього розпорядку відповідного підприємства, установи, організації.

Згідно із Загальносоюзним класифікатором професій робітників, посад службовців та тарифних розрядів, затвердженим постановою Держстандарту СРСР від 27.08.86 № 016, посада референта належала до посад спеціалістів.

Таким чином на підставі наведеного вище можна зробити висновок, що період роботи на посаді референта народного депутата УРСР в виконавчому комітеті Сімферопольської районної Ради народних депутатів Кримської області може бути зараховано до стажу державної служби.

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи на посаді головного бухгалтера міської ради з 1999 по 2009 рр.?

Відповідно до статті 22 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. N 2493-III (далі - Закон N 2493) до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія Закону N 2493, а також на посадах та в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Згідно з статтями 2, 3 Закону N 2493 посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій та отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Дія Закону N 2493 не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування.

Посадами в органах місцевого самоврядування є:

- виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;

- виборні посади, на які особи обираються чи затверджуються відповідною радою;

- посади, на які особи призначаються сільськими, селищними, міськими головами, головами районної, районної з місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Згідно з пунктом 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 р. N 283, до стажу державної служби зараховується робота (служба) на посадах з органах місцевого самоврядування, передбачених у статті 14 Закону N 2493, а також на інших посадах, не зазначених у цій статті, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад з органах місцевого самоврядування.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад" від 04.06.2003 р. N 794-р посаду головного бухгалтера виконавчого органу сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради віднесено до сьомої категорії посад.

Ураховуючи викладене вище, період роботи на посаді головного бухгалтера міської ради зараховується до стажу державної служби.

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи з 1987 по 1988 р.р. на посаді інспектора по кадрах в районному відділі народної освіти виконавчого комітету районної Ради народних депутатів?

Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього.

Обчислений відповідно до цього Порядку стаж державної служби застосовується для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачуваних відпусток та призначення пенсії.

Згідно з пунктом 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба) на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, зокрема у виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управліннях, самостійних відділах, інших структурних підрозділах.

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 23.09.82 N 4073-Х "Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР" відділ народної освіти входив до структури районних Рад народних депутатів.

Посада інспектора віднесена до посад спеціалістів відповідно до Кваліфікаційного довідника посад службовців, затвердженого Державним комітетом СРСР з праці та соціальних питань (Москва, 1979).

Отже, період роботи на посаді інспектора по кадрах районного відділу народної освіти з 1987 по 1988 р.р. в районному відділі народної освіти виконавчого комітету районної Ради народних депутатів зараховується до стажу державної служби.

 

Чи зараховуються до стажу державної служби періоди роботи на посадах інженерів, лісничих, помічників лісничих, майстрів лісу у головних підприємствах, лісництвах, цехах переробки та інших, що входили до складу державних лісогосподарських об'єднаннях?

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про державну службу" до державної служби в Україні відноситься професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 N 43 "Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби" до стажу державної служби зараховується час роботи "на посадах керівних працівників та спеціалістів державних лісогосподарських об'єднань Міністерства лісового господарства та державних лісогосподарських об'єднань Держкомлісгоспу України". Дана норма постанови стосується лише тих керівних працівників і спеціалістів, які відносились, згідно штатних розписів до структури апаратів державних лісогосподарських об'єднань і за своїми посадовими обов'язками здійснювали функції управління, контролю та розподілу у сфері лісових відносин та ведення лісового та мисливського господарства на території області.

Отже час роботи на посадах керівних працівників та спеціалістів (інженерів, лісничих, помічників лісничих, майстрів лісу) у виробничих структурних підрозділах (головних підприємствах, лісництвах, цехах переробки), що входили до складу державних лісогосподарських об'єднань, не включається до стажу державної служби.

 

Чи включається до стажу державної служби період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку 6 років?

Обчислення стажу державної служби, необхідного для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283 (далі - Порядок). Пунктом 3 Порядку передбачено, що до стажу державної служби включається час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд, - період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років. Частиною шостою статті 179 Кодексу законів про працю України (далі -КЗпП України) та пунктом 3 статті 25 Закону України "Про відпустки" визначено, що у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. Вказане означає, що факт потреби у такому догляді має бути підтверджений медичним висновком. Згідно зі статтею 181 КЗпП відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (на підставі медичного висновку - до 6 років) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Таким чином, періоди перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років, можуть бути включені до стажу державної служби, необхідного для встановлення надбавки за вислугу років.

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи на посадах адміністратора і директора парка культури та відпочинку?

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про державну службу" державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Згідно з частиною другою статті 2 вказаного Закону посадовими особами відповідно до цього Закону вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативно-правовими актами покладено здійснення організаційно- розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Вказаним Порядком визначені посади та органи, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби. Порядком обчислення стажу державної служби зарахування до стажу державної служби періоду роботи в парках культури та відпочинку не передбачено.

З урахуванням наведеного, період роботи на посадах адміністратора і директора парка культури та відпочинку, на жаль, не може бути зарахований до стажу державної служби.

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи на посаді інспектора Янгієрської райінспектури Держстатистики?

Відповідно до статті 1 Закону України "Про державну службу" державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, до стажу державної служби зараховується робота (служба), зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, у тому числі, в обчислювальних центрах та машинолічильних станціях обласних, Київського та Севастопольського міських статистичних управлінь (посади начальників центрів і станцій, їх заступників, які відповідали за виконання робіт з підготовки та випуску статистичних матеріалів). Як вбачається, зазначеним Порядком не передбачено зарахування до стажу державної служби періодів роботи в інспектурах.

Положенням про Центральне статистичне управління при Раді міністрів УРСР та органи державної статистики в областях, містах та районах УРСР, затвердженим постановою Ради міністрів УРСР від 07.01.74 N 7, передбачається, що інспектури, інформаційно-обчислювальні станції (центри) державної статистики у районах на містах знаходяться на господарському розрахунку. Тобто, інспектури, станції (центри) здійснювали свою діяльність на принципах самофінансування та господарського розрахунку, що суперечить положенням Закону України "Про державну службу".

Таким чином, враховуючи викладене, період роботи на посаді інспектора Янгієрської райінспектури Держстатистики, на жаль, не може бути зараховано до стажу державної служби.

 

Щодо окремих питань поширення дії законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" на осіб, які мають стаж роботи журналіста в державних та комунальних ЗМІ

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" стаж роботи журналіста в державних та комунальних засобах масової інформації зараховується до стажу державної служби, а стаж державної служби зараховується до стажу роботи журналіста в державному або комунальному засобі масової інформації.

Статтею 14 вказаного Закону передбачено, що журналісти державних та комунальних засобів масової інформації отримують надбавки, користуються пільгами, передбаченими для державних службовців відповідних категорій посад. При цьому, прирівняння розміру заробітної плати журналіста державного або комунального засобу масової інформації до середньої заробітної плати працівника відповідної кваліфікації та посадового рівня органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, який є засновником (співзасновником) засобу масової інформації, здійснюється за методикою та в порядку, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

Абзацом другим пункту 1 Порядку оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.99 N 377, визначено, що розміри посадових окладів журналістів державних або комунальних засобів масової інформації встановлюються на рівні розмірів посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який є засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації чи теле- і радіомовної та телерадіомовної організації, Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ". При цьому, посадові оклади журналістів державних і комунальних засобів масової інформації підвищуються на суму доплати за ранг державного службовця, визначену на рівні нижчого рангу в межах категорії, до якої віднесені посади, які займають відповідні працівники органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.

Переліком посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.99 N 377, встановлено, що у друкованих засобах масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, районні, районні у містах Києві та Севастополі ради, посада головного редактора (редактора) прирівняна до посади заступника голови ради, посада заступника редактора - посаді завідуючого відділом, начальника відділу, посада кореспондента - посаді головного спеціаліста, спеціаліста І і ІІ категорії.

Крім того, відповідно до статті 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" при нарахуванні пенсії журналісту державного або комунального засобу масової інформації застосовуються норми, методика та порядок нарахування пенсії державному службовцю.

Вказане означає, що журналісти державних та комунальних засобів масової інформації прирівнюються до державних службовців лише в умовах і порядку оплати праці та нарахуванні пенсії, а не є державними службовцями (посадовими особами органів місцевого самоврядування), на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу" ("Про службу в органах місцевого самоврядування").

Таким чином, редактор комунальної газети, засновником якої є відповідна районна рада, не є посадовою особою органів місцевого самоврядування, і ця посада не відноситься ні до виборної посади, ні до посади в органах місцевого самоврядування, заміщення якої відбувається на конкурсній основі. Тому, норми щодо прийняття Присяги, присвоєння рангу, надання відпустки та інші, передбачені для посадових осіб органів місцевого самоврядування, на журналістів державних та комунальних засобів масової інформації не поширюються.

Статтею 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" передбачено, що пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Відповідно до статті 37 Закону України "Про державну службу" на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі.

Тому, з урахуванням положень статті 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" особі, яка досягла встановленого законодавством пенсійного віку, має стаж на посадах журналістів державного або комунального засобу масової інформації не менше 10 років, та на час досягнення пенсійного віку працювала на посаді журналіста державного або комунального засобу масової інформації призначається пенсія в розмірі 80 відсотків від сум її заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

 

Чи може бути зарахований до стажу державної служби період роботи в Кримській обласній конторі Будбанку СРСР на посаді старшого інженера відділу фінансування та кредитування підрядних організацій?

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби та додатка до нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року N 283, до стажу державної служби зараховується період роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів у Держбанку СРСР, Зовнішекономбанку СРСР, Будбанку СРСР, Промбудбанку СРСР, Агропромбанку СРСР, Житлосоцбанку СРСР, Ощадному банку СРСР, в їх республіканських банках (конторах), крайових, обласних (міських) управліннях, а також міських і районних відділеннях.

Згідно з Єдиною номенклатурою посад службовців, затвердженою постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань оплати праці та заробітної плати від 9 вересня 1967 року N 443, всю номенклатуру професій працівників підприємств, установ, організацій було об'єднано в одну класифікаційну схему посад - "службовці". У свою чергу, службовці в залежності від характеру праці були розподілені на три категорії, а саме: керівники, фахівці і технічні виконавці. До категорії "фахівці" належала посада "інженер".

Віднесення посади "інженер" до категорії фахівців також передбачено Загальносоюзним класифікатором професій робітників, посад службовців і тарифними розглядами, затвердженим постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 27 серпня 1986 року N 016.

Враховуючи викладене, період роботи на посаді старшого інженера відділу фінансування та кредитування підрядних організацій Кримської обласної контори Будбанку СРСР можна зарахувати до стажу державної служби, але за умови, що за штатним розписом та посадовою інструкцією посада старшого інженера була визначена як посада спеціаліста, працівник мав повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, оплата його праці здійснювалась таким же чином, як і інших спеціалістів вищезазначеної організації, а відділ фінансування та кредитування підрядних організацій не знаходився на госпрозрахунку.

 

Чи зараховується до стажу державної служби та страхового стажу період, якщо особа досягла граничного віку, але знаходиться на лікарняному?

Згідно частини 3 статті 40 Кодексу законів про працю не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації. У статті 30 Закону України "Про державну службу" вказано, що крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби.

Таким чином, особа звільняється на наступний день після закриття листка непрацездатності. Водночас, стаж державної служби обчислюється до дати досягнення державним службовцем граничного віку, інший період роботи зараховується лише до страхового стажу.

Чи зараховується до стажу державної служби періоди роботи на посадах інженера, старшого інженера у міському відділенні Будбанку СРСР і на посадах старшого інженера та інженера І категорії у міському відділенні Промбудбанку СРСР?

Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Згідно з вказаним додатком до стажу державної служби зараховуються, зокрема, періоди роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів Будбанку СРСР і Промбудбанку СРСР, їх республіканських банках (конторах), крайових, обласних (міських) управліннях, а також міських і районних відділеннях.

Враховуючи викладене, періоди роботи на посадах інженера, старшого інженера у міському відділенні Будбанку СРСР і на посадах старшого інженера та інженера І категорії у міському відділенні Промбудбанку СРСР можуть бути зараховані до стажу державної служби за умови, що штатними розписами та посадовими інструкціями посади, про які йдеться, були визначені як посади спеціалістів, а також, якщо обіймаючи ці посади, особа мала повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, а оплата праці здійснювалась з державного бюджету.

 

Чи зараховується до стажу державної служби періоди роботи на посаді інспектора з обліку та бронювання районного військового комісаріату?

Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба) на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, згідно з додатком, зокрема, у військових комісаріатах.

Наказом Міністра оборони СРСР від 23.07.90 N 260 "Про умови оплати праці працівників (не військовослужбовців) центрального апарату, апарату округів, груп військ, флотів, армій та прирівняних до них органів військового управління Міністерства оборони СРСР, органів військових прокуратур та військових трибуналів" у схемі посадових окладів спеціалістів посада інспектора з обліку та бронювання не зазначена. Наказом Міністерства оборони України від 14.08.95 N 200 (втратив чинність згідно з наказом Міністра оборони України від 28.02.2000 N 55) "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про державну службу" в органах військового управління та військових комісаріатах" передбачено, що до Переліку посад керівних працівників і спеціалістів військових комісаріатів, зокрема, належить лише посада інспектора-ревізора.

Крім того, цим наказом встановлено, що до державних службовців слід відносити лише тих керівних працівників та спеціалістів, на яких законами, нормативними актами, службовими інструкціями покладено здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій.

Таким чином, період роботи на посаді інструктора з обліку та бронювання районного військового комісаріату до стажу державної служби, необхідного для призначення пенсії державного службовця, може бути зарахований лише за умови, що згідно з посадовою інструкцією зазначеним інструктором здійснювались організаційно-розпорядчі і консультативно-дорадчі функції та вказана посада за кваліфікаційними вимогами належала до посад спеціалістів. Вказане має бути підтверджене на підставі архівних документів відповідною довідкою цього районного військового комісаріату або його правонаступника.

 

Чи можуть бути зараховані до стажу державної служби, який дає право на призначення пенсії державного службовця особам незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку періоди роботи в партійних, профспілкових, комсомольських організаціях та часу строкової військової служби?

Статтею 37 Закону України "Про державну службу" передбачено, що на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців.

Тобто, зазначені особи мають здійснювати оформлення даного виду пенсії тільки з посади державного службовця. Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 ї 283, та додатку до нього.

Відповідно до пункту 3 вказаного Порядку до стажу державної служби включається час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, а також час роботи в організаціях, передбачених абзацом четвертим пункту 3 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.93 ї 1049. До стажу державної служби згідно із вказаною постановою та роз'ясненням Міністерства юстиції України, узгодженим з Кабінетом Міністрів України (лист ї 4-5- 1156 від 03.06.94) зараховується час роботи в організаціях (крім роботи у кооперативних та інших громадських організаціях), передбачених статтею 118 Кодексу законів про працю України, зокрема, у партійних, профспілкових та комсомольських організаціях на виборних та відповідальних посадах до припинення дії статті 6 та внесення змін до статті 7 Конституції УРСР, тобто до 24 жовтня 1990 року. Відповідальною вважається посада, прийняття на яку здійснювалось колегіальним органом (рішенням бюро, комітету, постановою конференції, зборів) партійних, профспілкових, комсомольських організацій.

Таким чином, за умови дотримання перелічених вимог, час роботи у партійних, профспілкових та комсомольських організаціях на виборних та відповідальних посадах, а також строкова військова служба може зараховуватись до стажу державної служби (10 років стажу державної служби і більше), що дає право на призначення пенсії державного службовця з посади державного службовця. Також на одержання пенсії державних службовців мають право державні службовці, які припинили свої державно службові правовідносини з державним органом, і мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Посади державних службовців, віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, визначені статтею 25 зазначеного Закону та відповідними актами Кабінету Міністрів України. Посади у партійних, профспілкових, комсомольських організаціях і посади військовослужбовців (строкова військова служба) не віднесені вказаною статтею та актами Кабінету Міністрів України до категорій посад державних службовців.

Таким чином, періоди роботи в перелічених органах і строкова військова служба не можуть зараховуватись до 20-річного стажу державної служби, що дає право на призначення пенсії державного службовця особам незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

 

Чи може бути зарахованим до стажу державної служби період роботи на посаді інспектора Державного комітету Української РСР по професійно-технічній освіті?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба), зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, у тому числі, у міністерствах і відомствах УРСР.

Положенням про Державний комітет Ради Міністрів Української РСР по професійно-технічній освіті, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 22.10.69 ї 598, передбачено, що Державний комітет Ради Міністрів Української РСР по професійно-технічній освіті є союзно-республіканським органом і підпорядковується Раді Міністрів УРСР і Державному комітету Ради Міністрів СРСР по професійно-технічній освіті, який здійснює керівництво підготовкою кваліфікованих робітників з числа молоді, яка закінчила восьмирічні і середні загальноосвітні школи, подає міністерствам і відомствам методичну допомогу в професійному навчанні робітників безпосередньо на виробництві і несе відповідальність за стан і подальший розвиток підготовки кваліфікованих робітників у системі професійно-технічної освіти.

Згідно із Загальносоюзним класифікатором професій робітників, посад службовців та тарифних розрядів, затвердженим постановою Держстандарту СРСР від 27.08.86 N 016, посада інспектор належала до посад спеціалістів.

Враховуючи викладене, період роботи на посаді інспектора Державного комітету Української РСР по професійно-технічній освіті може бути зарахований до стажу державної служби за умови, що зазначена посада належала до посад спеціалістів і особа виконувала організаційно-розпорядчі чи консультативно - дорадчі функції, що може бути підтверджене відповідним архівними документами (посадова інструкція, документи по оплаті праці).

 

Чи може бути зарахований до стажу державної служби період роботи на посаді секретаря адміністративної комісії у виконавчому комітеті Ради народних депутатів?

Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Обчислений відповідно до цього Порядку стаж державної служби застосовується для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачуваних відпусток та призначення пенсії.

До стажу державної служби, що дає право на встановлення надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачуваних відпусток та призначення пенсії державного службовця особам, які мають не менше 10 років стажу державної служби, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, зараховуються всі періоди роботи в органах і на посадах, зазначених у вказаному Порядку.

Відповідно до пункту 2 Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба), зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР згідно з додатком. Додатком до Порядку обчислення стажу державної служби передбачено, що до стажу державної служби зараховується робота на посадах керівних працівників і спеціалістів, зокрема, у виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управліннях, самостійних відділах, інших структурних підрозділах. Статтею 47 Закону Української РСР від 15.07.71 "Про міську, районну в місті Раду депутатів трудящих Української РСР" зі змінами і доповненнями, внесеними Законом Української РСР від 13.12.79, передбачалося, що виключно на сесіях вирішується питання про утворення при виконавчому комітеті, зокрема, адміністративної комісії, а також інших комісій, передбачених законодавством.

Згідно зі статтею 80 вказаного Закону компетенція зазначених комісій визначається Положеннями, які затверджуються Президією Верховної Ради Української РСР. Відповідно до статті 27 Основ законодавства Союзу РСР і Союзних Республік про адміністративні правопорушення, прийнятих Верховною Радою СРСР 23.10.80, адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних, міських, районних в містах, селищних, сільських Рад народних депутатів вирішують всі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесених відповідно до цих Основ до компетенції інших органів (посадових осіб). Адміністративні комісії створюються відповідними Радами народних депутатів у складі голови, відповідального секретаря, а також членів комісії. В адміністративних комісіях при виконавчих комітетах районних, міських, районних в містах Рад народних депутатів є посада звільненого секретаря комісії.

Враховуючи викладене, період роботи на посаді секретаря адміністративної комісії виконавчого комітету Ради народних депутатів може бути зарахований до стажу державної служби за умови, що посада була передбачена штатним розписом виконкому та заробітна плата нараховувалась за рахунок бюджету (державного або місцевого), що може бути підтверджене відповідним архівними довідками (штатний розпис, відомості про оплату праці та ін.).

 

Чи можливе призначення пенсії держслужбовця особі, яка має 25 років стажу на посадах спеціалістів у Держбанку СРСР, але на момент досягнення пенсійного віку не перебуває на посаді держслужбовця?

Статтею 37 Закону України "Про державну службу" передбачено, що на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Посади державних службовців, віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, передбачені статтею 25 вказаного Закону. Посади працівників Держбанку СРСР цією статтею не передбачені.

Таким чином, до 20 років стажу державної служби, що дає право на призначення пенсії незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, зараховуються лише періоди роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.

Враховуючи викладене, особа не має 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, а тому їй не може бути призначена пенсія відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу».

 

Чи є можливим зарахування до стажу державної служби періоду навчання з 01.09.86 по 31.07.89 в аспірантурі Академії суспільних наук при ЦК КПРС?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Порядком визначаються посади і органи, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби. Зазначеним Порядком включення до стажу державної служби періоду навчання в аспірантурі Академії суспільних наук при ЦК КПРС не передбачено.

Відповідно до пункту 3 вказаного Порядку до стажу державної служби включається час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював у державному органі. Відповідно до статті 58 Основ законодавства СРСР та союзних республік про народну освіту (у редакції Закону СРСР від 27.11.85) основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів є аспірантура. В аспірантуру приймаються громадяни СРСР, які мають вищу освіту.

Пунктом 4 постанови ЦК КПРС та РМ СРСР від 13.03.87 N 327 «Про заходи щодо покращення підготовки та використання науково- педагогічних та наукових кадрів» передбачено, що підвищення кваліфікації спеціалістів та керівних працівників народного господарства, навчання в аспірантурі, проходження докторантури є відповідними ступенями післявузівської освіти.

Таким чином, згідно законодавства, яке діяло на той час, підвищення кваліфікації та навчання в аспірантурі були різними ступенями післявузівської освіти; в аспірантурі здійснювалась підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів, за результатами якої аспіранти захищали дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а не отримували документ про підвищення кваліфікації.

Крім того, Законом України «Про вищу освіту» також передбачено, що аспірант (ад'юнкт) - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі (ад'юнктурі) вищого навчального закладу або наукової установи для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. При цьому, вказаним Законом закріплено, що розширення профілю (підвищення кваліфікації) - набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах спеціальності.

Таким чином, аспіранти Академії суспільних наук при ЦК КПРС, проходили навчання, наприкінці якого захищали дисертацію та здобували ступені кандидатів наук. Враховуючи викладене, підстав для включення до стажу державної служби періоду навчання з 01.09.86 по 31.07.89 в аспірантурі Академії суспільних наук при ЦК КПРС не вбачається.

 

Чи є можливим зарахування до стажу державної служби періоду навчання у Вищій партійній школі при ЦК Компартії України?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Вказаним Порядком не передбачено включення до стажу державної служби часу навчання у Вищій партійній школі.

Відповідно до пункту 3 зазначеного Порядку до стажу державної служби включається час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював у державному органі. Постановою ЦК КПРС від 13.06.78 "Про заходи по удосконаленню підготовки партійних і радянських кадрів у республіканських і міжобласних вищих партійних школах" передбачалося, що особам, які закінчили дворічні відділення Вищої партійної школи, видавався диплом про отримання вищої партійно-політичної освіти.

Даною постановою ЦК КПРС зобов'язало ЦК компартій союзних республік, крайкоми і обкоми партії, ректорати вищих партійних шкіл розробити та реалізувати заходи для подальшого удосконалення підготовки і перепідготовки кадрів, підвищення ідейно-теоретичного і науково-методологічного рівня занять, забезпечити ретельний відбір на навчання комуністів, які мають перспективи висування на відповідальну керівну роботу.

Як вбачається, після закінчення дворічного відділення Вищої партійної школи при ЦК Компартії України видавався диплом про отримання вищої партійно-політичної освіти, а не документ про підвищення кваліфікації. Враховуючи викладене, період навчання у Вищій партійній школі при ЦК Компартії України до стажу державної служби не може бути включений, оскільки це було навчання, по закінченні якого отримували вищу партійно-політичну освіту, а не підвищення кваліфікації за наявною спеціальністю.

 

Чи є можливим включення до стажу державної служби періоду роботи у Комплексній експедиції Українського державного лісовпорядного виробничого об'єднання "Укрдержліспроект" на посадах інженера, інженера ІІ категорії?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Вказаним Порядком визначаються посади і органи, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби. Українське державне лісовпорядне виробниче об'єднання "Укрдержліспроект" зазначеним Порядком не передбачене, крім випадку, якщо вказане об'єднання мало статус наукового.

Відповідно до пункту 3 вказаного Порядку до стажу державної служби включається стаж наукової роботи, набутий в державних установах, організаціях, закладах на посадах, визначених переліком посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.04 N 257, незалежно від наявності перерв у роботі.

Пунктами 3, 4 зазначеного Переліку, зокрема, передбачені посади: головний конструктор (інженер, технолог тощо) та їх заступники з основного напряму діяльності наукової установи, організації; провідний конструктор (інженер, технолог тощо) з основного напряму діяльності наукової установи, організації; керівник (завідуючий, начальник), заступники керівника (завідуючого, начальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення, відділу, комплексу, центру, лабораторії, сектору, бюро, групи); головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту; головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення, комплексу, центру, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи). Як вбачається, вказаним Переліком передбачені посади головного та провідного інженерів, а посади інженера, інженера ІІ категорії в ньому не значаться.

Враховуючи викладене, період роботи на посадах інженера, інженера ІІ категорії у Комплексній експедиції Українського державного лісовпорядного виробничого об'єднання "Укрдержліспроект" до стажу державної служби не може бути включений.

 

Чи є можливим зарахування до стажу державної служби періоду роботи з 19.12.89 по 08.08.90 на посаді економіста у виробничо- торгівельному об'єднанні художніх промислів "Українські промисли"?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба), зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, у тому числі, у всесоюзних і республіканських промислових об'єднаннях та об'єднаннях, створених на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду Пунктом 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 10.10.88 N 232 "Про схему управління місцевою промисловістю", зокрема, затверджено схему управління галуззю, що передбачає по основній ланці підвищення рівня концентрації виробництва, створення на базі підприємств ліквідовуваних республіканських промислових об'єднань - виробничих і виробничо-торговельних об'єднань згідно з додатком 2.

Вказаним додатком передбачено, зокрема, створення виробничо- торгівельного об'єднання художніх промислів "Українські промисли". Зазначене виробничо-торгівельне об'єднання, згідно із пунктом 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 10.10.88 N 232, повинне забезпечувати високу ефективність робіт, оновлення й підвищення якості продукції, здійснювати науково-технічний, виробничий, соціальний розвиток і господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування й самоуправління.

Як вбачається, виробничо-торгівельне об'єднання художніх промислів "Українські промисли" створене не на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно рішень Уряду, а на базі республіканського промислового об'єднання.

Враховуючи викладене, підстав для зарахування до стажу державної служби періоду роботи з 19.12.89 по 08.08.90 на посаді економіста у виробничо-торгівельному об'єднанні художніх промислів "Українські промисли" не вбачається.

 

Чи є можливим зарахування до стажу державної служби періоду роботи з 08.02.83 по 11.11.88 на посаді інженера РПО "Укрпромвовна"?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба), зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, у тому числі, у всесоюзних і республіканських промислових об'єднаннях та об'єднаннях, створених на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду.

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 27.05.75 N 268 "Про схему управління легкою промисловістю УРСР", наказу Міністерства легкої промисловості УРСР від 11.06.75 N 147 "Про схему управління легкою промисловістю УРСР" було ліквідовано республіканські виробничі об'єднання та створено республіканські промислові об'єднання, у тому числі створено Українське промислове об'єднання по виробництву вовняних тканин та валяльно-повстяних виробів (Укрпромвовна).

Як вбачається, Українське промислове об'єднання "Укрпромвовна" було утворене не на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду, як це передбачається Порядком.

Враховуючи викладене, період роботи з 08.02.83 по 11.11.88 на посаді інженера Українського промислового об'єднання "Укрпромвовна" до стажу державної служби не може бути зарахований.

 

Чи є можливим зарахування до стажу державної служби періоду роботи з 15.04.86 по 31.10.88 на посаді інженера в Українському промисловому трикотажному об'єднанні "Укртрикотажпром"?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба), зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, у тому числі, у всесоюзних і республіканських промислових об'єднаннях та об'єднаннях, створених на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду.

Вказане означає, що до стажу державної служби зараховується робота на посадах керівних працівників та спеціалістів, які належали до апарату об'єднань, створених на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду. Постановою Ради Міністрів УРСР від 27.05.75 N 268 "Про схему управління легкою промисловістю Української РСР", наказом Міністерства легкої промисловості УРСР від 11.06.75 N 147 "Про схему управління легкою промисловістю Українською РСР" передбачалося ліквідувати республіканські виробничі об'єднання та створити 15 республіканських промислових об'єднань, у тому числі і Українське промислове трикотажне об'єднання (Укртрикотажпром). Зі змісту зазначених документів не вбачається, що Укртрикотажпром було створено на базі головних управлінь Міністерства легкої промисловості УРСР, як це передбачається Порядком.

Враховуючи викладене, підстав для зарахування до стажу державної служби періоду роботи з 15.04.86 по 31.10.88 на посаді інженера в Українському промисловому трикотажному об'єднанні "Укртрикотажпром" не вбачається.

 

Чи є можливим зарахування до стажу державної служби періоду роботи з 09.04.87 по 09.04.92 на посаді директора радгоспу "Соснове"?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Радгоспи не були органами державної влади та знаходились на госпрозрахунку, дія Закону України "Про державну службу" на радгоспи не поширюється.

Крім того, вказаним Порядком обчислення стажу державної служби зарахування до стажу державної служби періодів роботи в радгоспах, на жаль, не передбачено.

Водночас, відповідно до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби до стажу державної служби включається стаж роботи на посадах керівників, їхніх заступників, головних інженерів державних підприємств, установ, організацій, якщо безпосередньо з цих посад вони були призначені (обрані) на посади державних службовців першої - четвертої категорій.

Таким чином, до стажу державної служби включаються періоди роботи на вказаних посадах, що передували безпосередньому переходу на посади, які відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до першої-четвертої категорій посад державних службовців. Враховуючи викладене, якщо особа безпосередньо з посади директора радгоспу перейшла на посаду державного службовця першої - четвертої категорії (відбувся безпосередній перехід), то період роботи такої особи на посаді директора радгоспу може бути зарахований до стажу державної служби. В інших випадках підстав для зарахування до стажу державної служби періодів роботи в радгоспах не вбачається.

 

Чи є можливим зарахування до стажу державної служби періоду роботи у тресті "Укрпромтара" Головпостачу УРСР?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба), зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, у тому числі, у всесоюзних і республіканських промислових об'єднаннях та об'єднаннях, створених на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду.

Вказане означає, що до стажу державної служби зараховуються періоди роботи в об'єднаннях, які були створені на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду. Відповідно до наказу Головпостачу УРСР від 02.06.78 N 241 "Про перетворення тресту "Укрторгтара" Головпостачу УРСР і його підвідомчих організацій" Український республіканський трест по ремонту, переробці, постачанню тари, торгівлі лісними будівельними матеріалами Головпостачу УРСР "Укрторгтара" був перетворений в Український республіканський виробничий трест по тарі Головпостачу УРСР "Укрпромтара". Як вбачається, Український республіканський виробничий трест по тарі Головпостачу УРСР "Укрпромтара" утворений на базі тресту, а не на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду, як це передбачено вказаним Порядком.

Враховуючи викладене, підстав для зарахування до стажу державної служби періоду роботи у тресті "Укрпромтара" Головпостачу УРСР не вбачається.

 

Чи можна зарахувати до стажу державної служби період роботи на посаді директора Будинку піонерів та школярів?

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про державну службу" державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Згідно із частиною другою статті 2 вказаного Закону посадовими особами відповідно до цього Закону вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 ї 283, та додатку до нього. Вказаним Порядком визначені посади та органи, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби. Будинки піонерів та школярів не були органами державної влади, дія Закону України "Про державну службу" на зазначені Будинки не поширюється. Крім того, Порядком обчислення стажу державної служби зарахування до стажу державної служби періодів роботи у вказаних Будинках не передбачено.

З урахуванням наведеного, період роботи на посаді директора Будинку піонерів та школярів не може бути зарахований до стажу державної служби.

 

Чи зараховується випробувальний термін перебування на державній службі до стажу державної служби?

Статтею 18 Закону України "Про державну службу" встановлено, що при прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. Період проходження випробувального терміну зараховується до стажу державної служби, так як особа набуває статусу державного службовця з моменту призначення її на посаду державного службовця.

 

Чи є можливим зарахування до стажу державної служби періоду роботи у бюро з працевлаштування, міському центрі з працевлаштування, перенавчання та профорієнтації населення?

Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, колишнього СРСР, у тому числі, у виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управліннях, самостійних відділах, інших структурних підрозділах, а також у місцевих органах державного управління міністерств і відомств УРСР, інших республік та СРСР.

Згідно із Положенням про бюро з працевлаштування та інформування населення, затвердженим наказом Державного комітету Ради Міністрів УРСР з праці від 06.05.78 N 21, бюро з працевлаштування та інформування населення про потребу підприємств, будівництв та організацій у робочих та службовцях створюються Держкомпраці УРСР на підставі постанови Ради Міністрів Української РСР від 13.09.72 N 432, за пропозицією міськ/райвиконкомів Рад народних депутатів та за погодженням з Держпланом УРСР та Міністерством фінансів УРСР у містах республіканського та обласного значення. У містах з районним поділом, невеликих містах і районних центрах у разі необхідності можуть створюватися відділення міського бюро, групи або інспектори від бюро з працевлаштування.

Бюро з працевлаштування та інформування населення у своїй діяльності підпорядковуються виконкомам міських (районних) Рад народних депутатів та відділам праці виконкомів обласних, Київської, Севастопольської міських Рад народних депутатів та працюють під їх безпосереднім керівництвом та контролем. Бюро з працевлаштування та інформування населення належать до системи органів Держкомпраці УРСР. Бюро утримуються за рахунок коштів, відрахованих з підприємств, будівництв та організацій за надання ним послуг з інформування населення про потребу у робочих та службовцях, направлення до них на роботу у порядку працевлаштування осіб.

Як вбачається, бюро з працевлаштування та інформування населення не входило до структури виконавчих комітетів місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів та не було місцевим органом державного управління міністерств і відомств УРСР, інших республік та СРСР. Крім того, вказане бюро провадило свою діяльність на засадах господарського розрахунку, а не утримувалося за кошти державного бюджету, як це передбачено Законом України «Про державну службу».

Враховуючи викладене, періоди роботи у бюро з працевлаштування та інформування населення не можуть бути зараховані до стажу державної служби. Відповідно до наказу Держкомпраці УРСР від 27.07.88 N 41 «Про створення госпрозрахункових центрів з працевлаштування, перенавчання та профорієнтації населення та бюро з працевлаштування населення» передбачалося створити республіканський, обласні та міські госпрозрахункові центри з працевлаштування, перенавчання та профорієнтації населення, а також міські та районні госпрозрахункові бюро з працевлаштування населення. Вказаним наказом передбачалося проведення діяльності служби з працевлаштування на принципах господарського розрахунку та самофінансування, що не відповідає Закону України «Про державну службу».

Таким чином, період роботи на посадах керівних працівників та спеціалістів у центрах з працевлаштування, перенавчання та профорієнтації населення також не може бути зарахований до стажу державної служби.

 

Чи є можливим включення до стажу державної служби періоду роботи з 01.04.78 по 10.02.06 на посадах агронома, провідного агронома, спеціаліста державної інспекції з карантину рослин?

Відповідно до частин п'ятої, шостої статті 13 Закону України "Про карантин рослин" (у редакції Закону України від 03.04.03 N 674-IV) державними інспекторами з карантину рослин є спеціалісти Державної служби з карантину рослин України. На посадових осіб, яким надано повноваження державних інспекторів з карантину рослин, поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.05 N 552 до стажу державної служби зараховується період роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів Головної державної інспекції з карантину рослин, державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, пунктів карантину рослин у морських та річкових портах (на пристанях), на залізничних станціях, в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, шосейних шляхах, автовокзалах, автостанціях, пунктах пропуску на державному кордоні, яким надано повноваження державних інспекторів з карантину рослин, з дня набрання чинності Законом України від 3 квітня 2003 року N 674-IV "Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (з 1 січня 2004 року).

Водночас, відповідно до Закону України «Про карантин рослин» (у редакції Закону України від 19.01.06 N 3369-IV), що набув чинності з 21.02.06 року посадовим особам, яким надано повноваження державних інспекторів з карантину рослин, стаж державної служби зараховується з дня набрання чинності Законом України "Про карантин рослин".

Враховуючи викладене, а також те, що особа була звільнена 10.02.06, тобто до набрання чинності Законом України від 19.01.06 N 3369-IV, до стажу державної служби може зараховуватися лише період роботи з 1 січня 2004 року.

 

Чи є можливим включення до стажу державної служби часу навчання у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Вказаним Порядком не передбачено включення до стажу державної служби часу навчання у Дипломатичній академії України при МЗС України. Разом з тим, пунктом 25 Статуту Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 779, передбачається, що час навчання в Академії зараховується слухачам, аспірантам і докторантам до загального трудового стажу, а також, якщо вони до навчання в Академії працювали на державній службі, - до стажу державної служби.

З урахуванням наведеного, час навчання у Дипломатичній академії України при МЗС України може бути включений до стажу державної служби, якщо особа до навчання в Академії працювала на державній службі.

 

Чи є можливим зарахування до стажу державної служби періоду роботи з 03.04.95 по 01.01.06 на посаді начальника відділу охорони праці Банкнотно-монетного двору Національного банку України?

Стаж державної служби, необхідний для призначення пенсії державного службовця, обчислюється згідно із Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283. Відповідно до вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота на посадах керівних працівників і спеціалістів апарату Національного банку України, Республіканського банку Криму, управління по місту Києву та Київській області, обласних управлінь Національного банку України.

Посади службовців Національного банку України до відповідних категорій посад державних службовців віднесені постановою Правління Національного банку України від 30.06.99 N 317 "Про класифікацію посад та ранги державних службовців Національного банку України". Службовці структурних підрозділів Національного банку України, які обіймають посади, віднесені нормативно-правовими актами Національного банку України до відповідних категорій посад державних службовців, визначені постановою Правління Національного банку України від 02.06.04 N 241 "Про службовців Національного банку України".

Вказаний перелік службовців Національного банку України постановами Правління Національного банку України від 28.08.06 N 340, від 27.12.06 N 481 було доповнено посадами працівників Банкнотно-монетного двору (генеральний директор, директори Банкнотної фабрики, Монетного двору та їх заступники, головний інженер Банкнотно-монетного двору).

Як вбачається, посада начальника відділу охорони праці Банкнотно-монетного двору Національного банку України зазначеними постановами Правління НБУ не передбачена та не віднесена до службовців НБУ. Таким чином, період роботи з 03.04.95 по 01.01.06 на посаді начальника відділу охорони праці Банкнотно-монетного двору Національного банку України не може бути зарахований до стажу державної служби.

 

Чи є можливим зарахування до стажу державної служби періоду роботи з 10.09.84 по 25.06.91 на посаді економіста у відділі товарів народного споживання і послуг населенню Держплану УРСР?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба), зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, у тому числі, у міністерствах і відомствах УРСР.

Положенням про Державний плановий комітет Ради Міністрів УРСР, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 11.09.69 N 526, передбачено, що Держплан УРСР є союзно-республіканським органом, який здійснює державне планування розвитку народного господарства УРСР і контроль за виконанням народногосподарських планів.

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 09.08.88 N 226 "Про перебудову діяльності і організаційної структури Держплану УРСР" до структури центрального апарату Держплану УРСР належав відділ товарів народного споживання і послуг населенню. Згідно із Загальносоюзним класифікатором професій робітників, посад службовців та тарифних розрядів, затвердженим постановою Держстандарту СРСР від 27.08.86 N 16, посада "економіст" належала до посад спеціалістів.

Враховуючи викладене, період роботи з 10.09.84 по 14.10.89 на посаді економіста у відділі товарів народного споживання і послуг населенню Держплану УРСР може бути зарахований до стажу державної служби.

 

Чи може бути зарахованим до стажу державної служби для призначення пенсії період роботи на посадах інспектора, заступника головного бухгалтера, головного бухгалтера в інспекції Держстраху?

Статтею 37 Закону України "Про державну службу", зокрема, передбачено, що на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до зазначеного Закону, Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Згідно із пунктом 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба), зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, у тому числі, у міністерствах і відомствах УРСР (включаючи головні управління, управління, що відповідно до затвердженої Урядом структури входили до центрального апарату цих міністерств і відомств).

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 17.04.58 N 417 «Про передачу місцевих органів Держстраху СРСР у відання міністерств фінансів союзних республік», постанови Ради Міністрів УРСР від 20.05.58 N 596 «Про передачу місцевих органів державного страхування по УРСР у відання Міністерства фінансів УРСР» у віданні Міністерства фінансів УРСР було утворено Головне управління державного страхування УРСР на господарському розрахунку, якому підпорядкувалися обласні, міські і районні органи державного страхування.

Крім того, Положенням про органи державного страхування в Українській РСР, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 26.11.58 N 1645, передбачено, що Головне управління державного страхування УРСР з усіма його органами на місцях є єдиною організацією Української РСР (Держстрах УРСР), знаходиться у віданні Міністерства фінансів УРСР і входить до складу союзно-республіканської системи органів державного страхування СРСР. Держстрах УРСР з усіма його органами є юридичною особою, яка діє на засадах господарського розрахунку, здійснюваного в цілому по республіці. Як вбачається, інспекція державного страхування утримувалася не за рахунок коштів державного бюджету, а перебувала на госпрозрахунку, що не відповідає Закону України «Про державну службу».

Враховуючи викладене, період роботи з 12.07.76 по 22.11.93 на посадах інспектора, заступника головного бухгалтера, головного бухгалтера в інспекції Держстраху не може бути зарахований до стажу державної служби.

 

Щодо можливості зарахування до стажу державної служби періоду роботи з 11.11.85 по 07.05.86 на посаді інспектора виробничо- диспетчерського відділу облпобутуправління?

Статтею 1 Закону України «Про державну службу» передбачається, що державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Отже, поняття державної служби, визначене у Законі, поєднує найголовніші елементи змісту службової діяльності: державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті; вона є частиною або однією зі сторін організаційної діяльності держави; зміст діяльності державних службовців полягає у практичному виконанні завдань і функцій держави; особливістю державної служби є оплата праці осіб, що на ній перебувають, виключно з державних коштів.

Таким чином, Закон визначає комплекс характерних для посади державного службовця ознак, серед яких і отримання заробітної плати за рахунок державних коштів. Стаж державної служби обчислюється відповідно до вказаного Закону, Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 ї 283. Відповідно до пункту 2 зазначеного Порядку до стажу державної служби зараховується робота на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР згідно з додатком, зокрема, виконавчих комітетів місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управлінь, самостійних відділів, інших структурних підрозділів.

Положенням про управління побутового обслуговування населення виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 22.02.82 ї 98, що діяло на той час, передбачалося, що управління побутового обслуговування населення виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів у відповідності із законодавством Української РСР створювалися обласною, міською (міста республіканського підпорядкування) Радою та підпорядковувалися у своїй діяльності як Раді та її виконавчому комітету, так і Міністерству побутового обслуговування населення УРСР.

Управління побутового обслуговування населення перебували на господарському розрахунку. Як вбачається, управління побутового обслуговування населення здійснювали свою діяльність на умовах повного господарського розрахунку і за рахунок вказаних коштів виплачувалася працівникам заробітна плата, що не відповідає Закону України «Про державну службу». З урахуванням викладеного, підстав для зарахування до стажу державної служби періоду роботи з 11.11.85 по 07.05.86 на посаді інспектора виробничо-диспетчерського відділу обласного управління побутового обслуговування населення не вбачається.

 

Як необхідно тлумачити поняття "просування по службі" та "безперервна робота"?

Під терміном "просування по службі" треба розуміти безпосередній перехід з посади службовця на посаду державного службовця, передбачену статтею 25 Закону України «Про державну службу», в період роботи в державних органах, які передбачені пунктом 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатка до нього. Під терміном "безперервна робота" слід розуміти, що службовець у період просування по службі не переходив до інших органів, які не передбачені пунктом 2 вказаного Порядку та додатка до нього.

 

Чи може бути включений до стажу державної служби час навчання на кафедрі військової підготовки Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 3 вказаного Порядку до стажу державної служби включається час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях. Статтею 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» встановлено, що видом військової служби є військова служба (навчання) курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки. При цьому, до військової служби не віднесена військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до статті 11 вказаного Закону. Зарахування до стажу державної служби часу військової служби здійснюється на підставі записів про проходження військової служби у відповідних графах військових квитків. Враховуючи викладене, підстав для включення до стажу державної служби часу військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, зокрема у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, не вбачається.

 

Чи може бути зарахований до стажу державної служби період роботи в органах державної податкової служби на посадах, за якими присвоюються спеціальні звання? Частиною другою статті 9 Закону України "Про державну службу" встановлено, що регулювання правового становища державних службовців, які працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших, здійснюється відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України. Статтею 37 вказаного Закону, зокрема, встановлено, що на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку. Віднесення посад державних службовців до відповідних категорій посад державних службовців здійснюється відповідно до статті 25 зазначеного Закону.

Посади працівників органів державної податкової служби цією статтею не передбачені. Згідно із частиною другою статті 25 вказаного Закону віднесення існуючих посад державних службовців, не перелічених у цій статті, а також віднесення до відповідної категорії нових посад державних службовців проводиться Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідним державним органом. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 503-р "Про віднесення посад працівників місцевих державних податкових адміністрацій до відповідних категорій посад державних службовців" віднесено до відповідних категорій посад державних службовців тільки ті посади працівників державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, які не мають спеціальних звань.

Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання згідно із статтею 15 Закону України "Про державну податкову службу в Україні". Таким чином, посадові особи органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання, Законом України "Про державну службу", Кабінетом Міністрів України не віднесені до відповідних категорій посад державних службовців. Враховуючи зазначене, періоди роботи у державній податковій службі на посадах, за якими присвоюються спеціальні звання, до 20-річного стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії державного службовця незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, не зараховуються. Тобто, якщо особа працювала у державній податковій службі на посаді, за якою присвоюється спеціальне звання, та виходить на пенсію не з посади державного службовця, вказаний період роботи до стажу державної служби їй не зараховується.

Водночас, стаж державної служби цим посадовим особам для призначення пенсії державного службовця обчислюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283. При цьому застосовується пункт 2 вказаного Порядку, відповідно до якого, до стажу державної служби, зокрема, зараховується робота на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів державної податкової служби.

Таким чином, період роботи у державній податковій службі посадових осіб на посадах, за якими присвоюються спеціальні звання, зараховується до 10-річного і більше стажу державної служби, який дає право на призначення пенсії державного службовця відповідно до статті 37 Закону України "Про державну службу", у разі, якщо особа на час досягнення пенсійного віку працювала на посаді державного службовця. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції, згідно із статтею 27 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", здійснюється в порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

 

Чи може бути зарахований до стажу державної служби період роботи у районній виборчій комісії?

Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283. Вказаний Порядок не передбачає можливості зарахування до стажу державної служби періодів роботи у виборчих комісіях, що утворюються для підготовки та проведення виборів згідно з виборчим законодавством України. Разом з тим, відповідно до пункту 7 статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" державними службовцями є лише члени Центральної виборчої комісії. Враховуючи викладене, період роботи у районній виборчій комісії не може бути зарахований до стажу державної служби.

 

Чи може бути зарахованим до стажу державної служби період роботи з 04.08.70 по 03.07.78 на посаді техніка у військовому представництві?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Згідно з вказаним Порядком до стажу державної служби зараховуються періоди роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів управління військових формувань, а саме в центральному апараті Міністерства оборони України та колишнього СРСР, управліннях видів Збройних сил, військових округів та інших прирівняних до них органів військового управління, а також в управліннях груп військ, флотів, армій, корпусів.

Відповідно до Положення про військові представництва Міністерства оборони СРСР, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР у 1968 році N 937-334, військові представництва Міністерства оборони СРСР на підприємствах та в організаціях були органами військового контролю за якістю розробки, виготовлення та монтажу озброєння, військової техніки та майна й здійснювали приймання продукції від підприємств і організацій у відповідності до рішень Уряду СРСР. Тобто, військові представництва не були органами управління військових формувань та не належали до апарату таких органів, як це передбачено вказаним Порядком.

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.05.95 N 301-р, постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 279 «Про затвердження Положення про військові представництва на підприємствах, установах і організаціях», наказом Міністра оборони СРСР від 23.07.90 N 260 «Про умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців) центрального апарату, апарату округів, груп військ, флотів, армій і прирівняних до них органів військового управління Міністерства оборони СРСР, органів військових прокуратур і військових трибуналів», наказом Міністра оборони України від 15.12.98 N 455 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про державну службу в Збройних Силах України» військові представництва не віднесені до органів управління військових формувань.

Враховуючи викладене, період роботи з 04.08.70 по 03.07.78 на посаді техніка у військовому представництві Міністерства оборони СРСР не може бути зарахований до стажу державної служби.

 

Чи може бути включений до стажу державної служби період роботи з лютого 1990 року по березень 1995 року в Державному науково - дослідному інституті будівельних матеріалів та виробів на посаді виконуючого обов'язки молодшого наукового співробітника?

Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Вказаним Порядком визначаються посади і органи, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Пунктом 3 зазначеного Порядку встановлено, що до стажу державної служби включається стаж наукової роботи, набутий в державних установах, організаціях, закладах на посадах, визначених переліком посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.04 N 257, незалежно від наявності перерв у роботі. Зазначеним Переліком посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації передбачена посада молодшого наукового співробітника.

Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка та інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи. При обчисленні стажу необхідно враховувати, що відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" науково-дослідна (науково-технічна) установа - юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт.

З урахуванням наведеного, період роботи з лютого 1990 року по березень 1995 року у Державному науково - дослідному інституті будівельних матеріалів та виробів на посаді виконуючого обов'язки молодшого наукового співробітника може бути включений до стажу державної служби.

 

Чи може бути зарахований до стажу державної служби період роботи на посаді редактора обласної державної телерадіокомпанії?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Обчислений відповідно до цього Порядку стаж державної служби застосовується для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачуваних відпусток та призначення пенсії.

Відповідно до пункту 3 вказаного Порядку до стажу державної служби включається стаж роботи журналіста в державних і комунальних засобах масової інформації, обчислений відповідно до Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам державних і комунальних засобів масової інформації та державних інформаційних агентств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.99 N 377.

У вказаній постанові Кабінету Міністрів України від 15.03.99 N 377, зокрема, передбачено, що до стажу роботи, який дає право на встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам державних і комунальних засобів масової інформації, зараховується стаж роботи на посадах, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою, а також на посадах журналістів державних інформаційних агентств, зазначених у додатку 1 до постанови.

Зазначеним Переліком посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації передбачена посада редактора у телерадіомовній організації, засновником якої є обласна державна адміністрація та/або обласна рада. Враховуючи викладене, до стажу державної служби може бути включений період роботи на посаді редактора обласної державної телерадіокомпанії.

 

Чи може бути зарахований до стажу державної служби період роботи з 15.10.73 по 15.05.79 на посадах інженера, старшого інженера інституту кібернетики АН УРСР?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 Т 283, та додатку до нього.

Відповідно до пункту 3 вказаного Порядку до стажу державної служби включається стаж наукової роботи, набутий в державних установах, організаціях, закладах на посадах, визначених переліком посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.04 N 257, незалежно від наявності перерв у роботі.

Вказаним Переліком посади інженера та старшого інженера не передбачені.

Враховуючи викладене, період роботи з 15.10.73 по 15.05.79 на посадах інженера, старшого інженера інституту кібернетики АН УРСР до стажу державної служби не може бути зарахований, але цей період буде зараховуватися до наукового стажу у разі оформлення пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи в обласному управлінні автомобільного транспорту?

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, до стажу державної служби зараховуються періоди роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР згідно з додатком, зокрема, у міністерствах і відомствах УРСР (включаючи головні управління, управління, що відповідно до затвердженої Урядом структури входили до центрального апарату цих міністерств і відомств), місцевих органах державного управління міністерств і відомств УРСР та інших республік, а також СРСР.

Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 27.06.85 ї 247 "Про внесення змін до Положення про Міністерство автомобільного транспорту Української РСР" Міністерство автомобільного транспорту УРСР є республіканським органом державного управління УРСР, підпорядковується у своїй діяльності Раді Міністрів УРСР і керує підвідомчими підприємствами, організаціями і установами безпосередньо або через створювані в установленому порядку органи.

Цією постановою визначено, що Міністерство автомобільного транспорту УРСР, республіканські об'єднання, обласні управління автомобільного транспорту, обласні й міські виробничі об'єднання автомобільного транспорту та інші підвідомчі підприємства, організації і установи становлять єдину систему Міністерства автомобільного транспорту УРСР.

Міністерство, в свою чергу, сприяло розвитку господарської самостійності та ініціативи об'єднанням та управлінням. Штатний розпис центрального апарату Міністерства, а також положення про його структурні підрозділи затверджуються Міністром автомобільного транспорту УРСР. Одночасно передбачено, що структурні підрозділи Міністерства можуть бути в установленому порядку переведені Міністром на господарський розрахунок.

Враховуючи викладене, якщо обласне управління автомобільного транспорту мало статус місцевого органу державного управління та здійснювало свою діяльність виключно за державні кошти, то вказаний період може бути зарахований до стажу державної служби. Вказане має бути підтверджене відповідними архівними документами (положення, статут, структура, штатний розпис, документи про фінансування).

 

Чи зараховується до стажу державної служби час роботи у трестах м'ясо-молочних радгоспів?

Трести радгоспів не були органами державної влади та знаходились на госпрозрахунку, дія Закону України "Про державну службу" на зазначені трести не поширюється. Крім того, Порядком обчислення стажу державної служби зарахування до стажу державної служби періодів роботи в трестах м'ясо-молочних радгоспів не передбачено. Отже, до стажу державної служби час роботи у трестах м'ясо- молочних радгоспів не зараховується.

 

Чи включається до стажу державної служби період роботи з 1990 по 1991 у ЦК ЛКСМ України?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 3 вказаного Порядку, до стажу державної служби включається час роботи в організаціях, передбачених абзацом четвертим пункту 3 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.93 N 1049, зокрема, стаж роботи в партійних, комсомольських та профспілкових організаціях.

Згідно із роз'ясненням Міністерства юстиції України від 03.06.94 N 4-5-1156, погодженим з Кабінетом Міністрів України, до стажу державної служби зараховується період роботи в цих органах лише на виборних та відповідальних посадах до припинення дії статті 6 Конституції УРСР і внесення змін до статті 7 Конституції УРСР (до 24.10.90). Відповідальною вважається посада, прийняття на яку здійснювалося колегіальним органом (рішенням бюро) партійних та комсомольських організацій, а в профспілкових організаціях - яка затверджувалася загальними зборами.

Враховуючи викладене, до стажу державної служби може бути включений лише період роботи з 1990 по 24.10.90 на відповідальній посаді у ЦК ЛКСМ України.

 

Чи зараховується до стажу державної служби час служби на посадах начальницького складу в органах державної податкової служби?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба) на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів державної податкової служби. Статтею 1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" передбачено, що у складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями.

При цьому, до стажу державної служби зараховується служба лише на посадах середнього, старшого та вищого начальницького складу, оскільки ці посади відповідають кваліфікаційним вимогам посад державних службовців. Документами для зарахування до стажу державної служби часу служби в податковій міліції є трудова книжка, копія послужного списку з особової справи особи начальницького складу.

Враховуючи викладене, час служби у податковій міліції може бути зарахований до стажу державної служби лише на посадах середнього, старшого або вищого начальницького складу, що належали до апарату органу державної податкової служби.

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи в Державній трудовій ощадній касі СРСР?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР згідно з додатком, зокрема, в Ощадному банку СРСР, його республіканських банках (конторах), крайових, обласних (міських) управліннях, а також міських і районних відділеннях. Як вбачається, ощадні каси СРСР, у тому числі і Держтрудощадкаси СРСР, зазначеним Порядком не передбачені.

Відповідно до постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 17.07.87 N 821 «Про удосконалення системи банків у країні та посиленні їх впливу на підвищення ефективності економіки» на базі ощадних кас 17 липня 1987 року був утворений Банк трудових заощаджень та кредитування населення СРСР (Ощадний банк СРСР), що існував до грудня 1991 року.

Період роботи на посадах керівних працівників та спеціалістів в Ощадному банку СРСР, його республіканських банках (конторах), крайових, обласних (міських) управліннях, а також міських і районних відділеннях з липня 1987 року по серпень 1991 року зараховується до стажу державної служби.

Враховуючи викладене, підстав для зарахування до стажу державної служби періоду роботи у Держтрудощадкасі СРСР не вбачається.

 

Чи зараховуються до стажу державної служби періоди роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів в Державному прийманні?

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, до стажу державної служби зараховуються періоди роботи на посадах керівних працівників та спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР згідно з додатком, зокрема у міністерствах і відомствах СРСР (включаючи головні управління, управління, що відповідно до затвердженої Урядом структури входили до центрального апарату цих міністерств і відомств).

Згідно з постановою Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12.05.86 N 540 "Про заходи з корінного підвищення якості продукції" з метою корінного підвищення якості виробленої продукції, здійснення прийому готових виробів і контролю за діяльністю об'єднань і виробництв з питань якості було визнано за необхідне створити спеціальний орган позавідомчого контролю - Державне приймання. В Положенні про організацію роботи Державного приймання зазначено, що Державне приймання є самостійною організацією Державного комітету СРСР по стандартах і підпорядковується Головному управлінню Держприймання Держстандарту.

Виходячи з наведеного, Держприймання не входило до центрального апарату Держстандарту і Порядком обчислення стажу державної служби не передбачені організації з таким організаційно- правовим статусом, тому періоди роботи на зазначених посадах не можуть бути зараховані до стажу державної служби.

 

Чи зараховуються до стажу державної служби періоди роботи на посадах бухгалтера та завідувача секретним діловодством у військовій частині?

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, до стажу державної служби зараховується період роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів управління військових формувань, а саме в центральному апараті Міністерства оборони, управліннях видів Збройних Сил, військових округів та інших прирівняних до них органів військового управління, а також в управліннях груп військ, флотів, армій, корпусів.

Вказаним Порядком не передбачено зарахування до стажу державної служби періодів роботи у військових частинах, які не відносяться (чи не відносилися) до органів управління військових формувань (структурно не входили в штат цих органів).

Таким чином, періоди роботи на посадах бухгалтера та завідувача секретним діловодством можуть бути зараховані до стажу державної служби за умови, якщо військова частина є органом управління військових формувань або входить до апарату таких органів, вказані посади є посадами спеціалістів та заробітна плата на цих посадах виплачувалась за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету. Вказане має бути підтверджене відповідними архівними документами.

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи з 01.02.85 по 23.11.88 на посаді начальника відділу праці та заробітної плати Українського промислового об'єднання з виробництва фарфорових та фаянсових виробів?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба), зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, у тому числі, у всесоюзних і республіканських промислових об'єднаннях та об'єднаннях, створених на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду. Вказане означає, що до стажу державної служби зараховується робота на посадах керівних працівників та спеціалістів, які належали до апарату об'єднань, створених на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду. Постановою Ради Міністрів УРСР від 27.05.75 N 268 «Про схему управління легкою промисловістю Української РСР», наказом Міністерства легкої промисловості УРСР від 11.06.75 N 147 «Про схему управління легкою промисловістю Українською РСР» передбачалося ліквідувати республіканські виробничі об'єднання та створити 15 республіканських промислових об'єднань, у тому числі і Українське промислове об'єднання з виробництва фарфорових та фаянсових виробів (Укрпромфарфор). Зі змісту зазначених документів не вбачається, що Укрпромфарфор було створено на базі головних управлінь Міністерства легкої промисловості УРСР, як це передбачається Порядком. Враховуючи викладене, підстав для зарахування до стажу державної служби періоду роботи з 01.02.85 по 23.11.88 на посаді начальника відділу праці та заробітної плати Українського промислового об'єднання з виробництва фарфорових та фаянсових виробів не вбачається.

 

Чи включається до стажу державної служби час навчання у регіональних інститутах державного управління Національної академії державного управління при Президентові України?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Пунктом 3 вказаного Порядку передбачається, що до стажу державної служби включається час навчання в Національній академії державного управління при Президентові України за денною формою, якщо до вступу в Академію випускник перебував на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання повернувся на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування або вступив до аспірантури чи докторантури Академії з відривом від роботи.

Вказане означає, що до стажу державної служби включається час навчання в Академії, у тому числі у структурних підрозділах, які входять до її складу. Положенням про Національну академію державного управління при Президентові України, затвердженим Указом Президента України від 21.09.01 N 850/2001, встановлено, що до складу Академії входять регіональні інститути державного управління - Дніпропетровський, Львівський, Одеський, Харківський, які є юридичними особами.

Таким чином, час навчання за денною формою у регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України включається до стажу державної служби, якщо до вступу в регіональний інститут випускник перебував на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання повернувся на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування або вступив до аспірантури чи докторантури регіонального інституту чи Національної академії державного управління при Президентові України з відривом від роботи.

 

Чи включається до стажу державної служби для виплати надбавки за вислугу років період роботи на посадах службовців військових комісаріатів?

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283 (далі - Порядок), до стажу державної служби зараховується час роботи на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 цього Порядку і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців.

Під терміном "просування по службі" треба розуміти безпосередній перехід з посади службовця на посаду державного службовця, посаду передбачену статтею 25 Закону України «Про державну службу», в період роботи в державних органах, які передбачені пунктом 2 Порядку та додатку до нього. При цьому до стажу державної служби зараховуються всі періоди безперервної роботи службовцем у державних органах, що передбачені у пункті 2 Порядку та додатку до нього, які передували переходу на посаду державного службовця.

Під терміном "безперервна робота" слід розуміти, що службовець у період просування по службі не переходів до інших органів, які не передбачені пунктом 2 Порядку та додатком до нього. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.95 N 397 для службовців, які після прийняття цієї постанови при просуванні по службі зайняли посади державних службовців, стаж для надання додаткової відпустки та призначення пенсії державного службовця обчислюється з дня призначення на посаду державного службовця.

Стаж для виплати надбавки за вислугу років за період роботи на посадах службовців обчислюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12. 93 N 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади", а за період роботи на посадах державних службовців - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.05. 94 N 283.

Таким чином, час роботи на посаді службовця у військовому комісаріаті може бути включений до стажу державної служби, якщо у державного службовця відбулося просування по службі.

 

Чи зараховується робота за цивільно-правовою угодою до стажу державної служби?

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Сфера застосування контракту визначається законами України. Згідно із листом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.12.03 ї 06/1-4/200 (щодо застосування трудових договорів та договорів підряду) за трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), включену до штату підприємства, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантується заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо.

Відповідно до вказаного листа цивільно-правовий договір - це угода між громадянином і організацією (підприємством тощо) на виконання першим певної роботи (а саме: договір підряду, договір доручення тощо), предметом якого є надання певного результату праці, але за цього виду договору не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство, що не вважається працевлаштуванням.

Законом України "Про державну службу" не передбачено контрактної форми прийняття на посади державних службовців, дія цього Закону на осіб, прийнятих на умовах контракту на роботу до органів виконавчої не поширюється.

Особи, прийняті на роботу за цивільно-правовими угодами, не обіймають посад в органах державної влади та органах місцевого самоврядування і не приймають Присяги державного службовця, їм не присвоюється ранг державного службовця, а отже, і не зараховується робота за цивільно-правовою угодою до стажу державної служби.

 

Розтлумачте нижчезазначене положення Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283 "До стажу державної служби включається період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом". Чи існує вичерпний перелік таких поважних причин?

Чинним законодавством з питань державної служби не передбачено вичерпного переліку поважних причин, коли державний службовець не працював, але залишався у трудових відносинах з державним органом. До періодів відсутності працівника на роботі з поважних причин можна віднести відсторонення від виконання повноважень за посадою у зв'язку з невиконанням службових обов'язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян, довготермінове відрядження, перебування на лікарняному листі тощо.

 

Чи має право державний службовець на включення попереднього наукового стажу до стажу державної служби?

Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Пунктом 3 зазначеного Порядку встановлено, що до стажу державної служби включається стаж наукової роботи, набутий в державних установах, організаціях, закладах на посадах, визначених переліком посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.04 N 257, незалежно від наявності перерв у роботі. Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка та інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи. При обчисленні стажу необхідно враховувати, що відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" науково-дослідна (науково-технічна) установа - юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт.

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи у 1983-1988 роках на посадах керівних працівників та спеціалістів в Укрцементі?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 ї 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота (служба), зокрема, на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, у тому числі, у всесоюзних і республіканських промислових об'єднаннях та об'єднаннях, створених на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду.

Вказане означає, що до стажу державної служби зараховується робота на посадах керівних працівників та спеціалістів, які належали до апарату об'єднань, створених на базі головних управлінь міністерств і відомств відповідно до рішень Уряду.

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 29.06.70 ї 337 на базі Головного управління по виробництву цементу та азбоцементних виробів «Укрголовцемент» Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР було створене виробниче об'єднання «Укрцемент», а згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 25.02.80 ї 130 на базі вказаного виробничого об'єднання було створене республіканське промислове об'єднання цементної та азбестоцементної промисловості «Укрцемент».

Таким чином, республіканське промислове об'єднання цементної та азбестоцементної промисловості «Укрцемент» не було створене на базі головних управлінь Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР чи інших міністерств або відомств, як це передбачається вказаним Порядком. Враховуючи викладене, підстави для зарахування до стажу державної служби періоду роботи у 1983-1988 роках на посадах керівних працівників та спеціалістів у республіканському промисловому об'єднанні цементної та азбестоцементної промисловості «Укрцемент» відсутні.

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи після досягнення граничного віку перебування на державній службі без продовження строку перебування на державній службі?

Статтею 23 Закону України «Про державну службу» встановлено, що граничний вік перебування на державній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. У разі необхідності керівник державного органу за погодженням з Начальником Головного управління державної служби України може продовжити термін перебування на державній службі, але не більш як на п'ять років. Згідно зі статтею 30 вказаного Закону досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби є підставою припинення державної служби. З урахуванням наведеного, період роботи державного службовця після досягнення ним граничного віку перебування на державній службі без оформлення в установленому законодавством порядку продовження терміну перебування, є порушенням законодавства та не може бути зарахований до стажу державної служби.

 

Чи включається до стажу державної служби період роботи в бюро міжнародного молодіжного туризму "Спутник"?

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби до стажу державної служби включається час роботи в партійних, комсомольських та профспілкових організаціях. Згідно з роз'ясненням Міністерства юстиції України до стажу державної служби включається час роботи в цих органах на виборних і відповідальних посадах до припинення дії статті 6 Конституції УРСР і внесення змін до статті 7 Конституції УРСР (до 24.10.90). Відповідно до Положення, затвердженого рішенням Секретаріату ЦК ЛКСМ України, БММТ "Спутник" ЦК ЛКСМ України було самостійною юридичною особою, мало самостійну структуру, всі його працівники були у штаті БММТ, а не апарату ЦК ЛКСМУ, тому для включення до стажу державної служби періодів роботи в БММТ немає підстав. Той факт, що посада входила до номенклатури секретаріату ЦК ЛКСМУ не може бути підставою для включення цього періоду до стажу державної служби, оскільки номенклатура комітету комсомолу не була його штатним розписом, а була переліком посад, які затверджувались постановами цих органів.

 

Чи включається до стажу державної служби період навчання в аспірантурі та докторантурі з відривом від виробництва?

Час навчання в аспірантурі або докторантурі Української академії державного управління при Президентові України з відривом від роботи включається до стажу державної служби, якщо до вступу до аспірантури або докторантури аспірант чи докторант перебував на державній службі, і після закінчення навчання повернувся на державну службу. В інших випадках період навчання в аспірантурі та докторантурі до стажу державної служби не включається.

 

Чи зараховується до стажу державної служби період роботи з 15.06.2000 по 01.01.2005 на посаді генерального директора Харківського державного лісогосподарського об'єднання "Харківліс" ?

Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 3 зазначеного Порядку до стажу державної служби включається період роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів державних лісогосподарських об'єднань Міністерства лісового господарства та державних лісогосподарських об'єднань Державного комітету лісового господарства. Вказане означає, що до стажу державної служби включається період роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті державних лісогосподарських об'єднань. При цьому, до стажу не включається період роботи у держлісгоспах, спецлісгоспах, які не входили до апаратів об'єднань, а діяли у їх підпорядкуванні. Таким чином, до стажу державної служби може бути включено період роботи з 15.06.2000 по 01.01.2005 на посаді генерального директора Харківського державного лісогосподарського об'єднання <Харківліс>.

 

Чи переглядається стаж державної служби особам, які припинили державну службу до прийняття постанов Кабінету Міністрів України, якими внесені зміни до Порядку обчислення стажу державної служби?

Ні, оскільки відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Тобто вони не поширюються на правовідносини, які були припинені до прийняття відповідних нормативно-правових актів. Відповідно до Указу Президента України нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Тому особам, які до прийняття постанов Кабінету Міністрів України, якими внесені зміни до Порядку обчислення стажу державної служби, припинили державну службу, стаж державної служби, встановлений на момент їх звільнення з державного органу, та пенсійне забезпечення не переглядаються.

 

Чи включається до стажу державної служби час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав?

Може бути включеним до стажу державної служби лише час військової служби у військових частинах, які були розташовані на території Російської Федерації, та інших держав СНД у перехідний період (1992-1993 р.р.), за умови повернення військовослужбовців для проходження військової служби в Україну.

 

Чи може бути включений до стажу державної служби час навчання у цивільних вищих навчальних закладах, після закінчення яких присвоювалися офіцерські звання запасу?

Ні, оскільки студенти, які навчались у цих вищих навчальних закладах, у період навчання не вступали на військову службу.

 

Чи може бути включений до стажу державної служби час проходження навчальних зборів військовозобов'язаними?

Ні, оскільки Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, це не передбачено.

 

Чи може бути зарахований (включений) до стажу державної служби період роботи (служби) на пільгових умовах (у кратному розмірі)?

Ні, оскільки чинним законодавством пільгове обчислення стажу державної служби не передбачено.

 

Чи включається до стажу державної служби час військової служби?

До стажу державної служби включається час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях. При цьому до стажу державної служби державним службовцям включається весь час військової служби (незалежно від займаних посад), яку вони проходили у Збройних Силах та інших військових формуваннях України та колишнього СРСР. Підставою для включення до стажу державної служби часу військової служби є записи про проходження військової служби у військовому квитку.

 

Чи може бути зарахований до стажу державної служби період роботи (служби) в органах внутрішніх справ?

До стажу державної служби може зараховуватися (включатися) період роботи (служби) в органах внутрішніх справ у разі дотриманням умов, визначених Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та Методикою щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, затвердженої спільним наказом Головдержслужби України, Міністерства праці та соціальної політики України від 12.10.07 N 270/551 та постановою правління Пенсійного фонду України від 12.10.07 N 18-10, зареєстрованих Міністерством юстиції України 05.11.07 за N1243/14510.

 

Чи зараховується до стажу державної служби період навчання в Чорноморському вищому військово-морському училищі ім. Нахімова?

Відповідно до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 № 283 до стажу державної служби включається час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях.

Статтею 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» встановлено, що видом військової служби є військова служба (навчання) курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки.

 Зарахування до стажу державної служби часу військової служби здійснюється на підставі записів про проходження військової служби у відповідних графах військових квитків.

Отже до стажу державної служби може бути зараховано період навчання в Чорноморському вищому військово-морському училищі ім. Нахімова.

 

Які періоди роботи включаються до 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, який дає право на пенсію згідно з Законом України "Про державну службу"?

 До 20-річного стажу, який дає право на пенсію державного службовця, незалежно від місця роботи під час досягнення пенсійного віку, зараховуються всі періоди роботи на посадах державних службовців у державних органах, передбачених у статті 25 Закону України "Про державну службу", а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідних категорій посад державних службовців. Посади військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, які мають спеціальні звання, журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, наукових працівників державних наукових установ, виборні і відповідальні посади в партійних, комсомольських і профспілкових організаціях не віднесені до відповідних категорій посад державних службовців. Тому періоди роботи на вказаних посадах не можуть бути зарахованими до 20-річного стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, який дає право на одержання пенсії державного службовця незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

 

Чи поширюється дія статей 12, 14, 16, 30, 38 Закону України "Про державну службу" на судово-медичних експертів бюро судово - медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України?

Правове становище працівників спеціалізованих установ судових експертиз регулюється Законом України "Про судову експертизу". Статтею 18 вказаного Закону передбачено, що на працівників спеціалізованих установ судових експертиз та відомчих експертних служб поширено лише особливості матеріального та соціально-побутового забезпечення, передбачені Законом України "Про державну службу" (статті 33- 37). При цьому статусу державних службовців названі працівники не набувають. Враховуючи зазначене, норми статей 12, 14, 16, 30, 38 Закону України "Про державну службу" на судово-медичних експертів бюро судово - медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України не поширюються.

 

Який порядок виплати надбавки за вислугу років, якщо з 1987 до 1996р. працювала секретарем-друкаркою районної адміністрації, а у1996р.  була переведена, як переможець конкурсу, на посаду спеціаліста 1-ї кат. ?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. № 758 до стажу державної служби зараховуються періоди роботи на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 Порядку обчислення стажу державної служби та додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців.

Під терміном "просування по службі" треба розуміти безпосередній перехід з посади службовця на посаду державного службовця у період роботи в державних органах, які передбачені пунктом 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283, та додатку до нього, а в разі переходу після 1 січня 1994 року - за умови, що перехід (переведення) відбувся через конкурс.

При цьому до стажу державної служби зараховуються всі періоди безперервної роботи службовцем у державних органах, що передбачені пунктом 2 Порядку обчислення стажу державної служби та додатку до нього, які передували переходу на посаду державного службовця до 8 червня 1995 року.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 397 для службовців, які після прийняття цієї постанови при просуванні по службі зайняли посади державних службовців, стаж для надання додаткової відпустки та призначення пенсії державного службовця обчислюється з дня призначення на посаду державного службовця. Стаж для виплати надбавки за вислугу років за період роботи на посадах службовців обчислюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049, а за період роботи на посадах державних службовців - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283.

Таким чином, особам, які при просуванні по службі зайняли посади державних службовців після 8 червня 1995 року, до набуття стажу державної служби три роки, надбавка за вислугу років призначається у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049, залежно від сумарного стажу роботи на посадах службовця і державного службовця і виплачується у відсотках до його посадового окладу (без урахування надбавки за ранг).

Після набуття права на надбавку за вислугу років як державному службовцю (наявність трьох років державної служби), така надбавка виплачується сумарно, за стаж на посадах службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049 (без урахування надбавки за ранг), а за стаж на посадах  державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 (з урахуванням надбавки за ранг).

 

Який порядок встановлення надбавки за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника?

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 керівникам органів і головам рад надано право установлювати спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, рад та їх виконавчих органів, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплат: за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу ( у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо) до 50% посадового окладу за основною роботою, з використанням на цю мету до 50% посадового окладу відсутнього працівника.

Нарахування та виплата доплат проводиться на підставі наказу начальника управління. У наказі повинно бути зазначено прізвище, посаду та розмір доплати особі, яка заміщає відсутнього працівника та термін за який ця доплата проводиться.

Водночас зазначаємо, що пунктом 6 згаданої постанови установлено, що роз’яснення щодо застосування цієї постанови надає Міністерство праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів.

 

Що стосується порядку призначення на посаду редактора комунальної газети засновником якої є районна рада.

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" питання заснування засобів масової інформації районної ради, призначення і звільнення їх керівників вирішується виключно на пленарних засіданнях районної ради.

Вказане означає, що звільнення керівника засобу масової інформації районної ради проводиться шляхом прийняття відповідного рішення радою. При цьому, за умови, що в самому рішенні не буде вказано іншої дати, днем звільнення буде вважатися дата прийняття такого рішення.

 

Дати роз’яснення щодо прийняття осіб в органи місцевого самоврядування за строковим трудовим договором (контрактом).

Відповідно до статті 21 КЗпП України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк  його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Тобто у разі потреб виконання робот тимчасово відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка тощо) на час її відсутності може бути прийнята  інша особа на умовах контракту (без конкурсу).

Відповідно до листа-роз'яснення Головного управління державної служби України від 06.02.2000 року № 42/621 особи, прийняті на роботу на умовах контракту в органи місцевого самоврядування, не набувають статусу посадових осіб місцевого самоврядування, не набувають статусу посадових осіб місцевого самоврядування, вони не складають Присяги, їм не встановлюються ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи стажу державної служби.

Чи можливе призначення на посаду начальника відділу юридичного забезпечення діяльності районної ради без конкурсного відбору, який раніше звільнився з цієї посади за власним бажанням?

Статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначено, що прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Враховуючи викладене, заміщення посади начальника відділу юридичного забезпечення діяльності районної ради має бути здійснено через конкурсний відбір.

 

Чи можливе продовження повноважень міського голови, термін обрання якого закінчується 26 березня 2010 року?

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Згідно ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до закону.

Згідно Рішенню Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень статей 38, 78 Конституції України, статей 1, 10, 12, частини другої статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" N 7-рп/99 від 06.07.1999: Органами місцевого самоврядування, вибори до яких відбуваються також на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування, є сільські, селищні, міські ради (стаття 71, частина перша статті 141 Конституції України). На такій же основі територіальні громади обирають строком на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях (частина друга статті 141 Конституції України).

Таким чином, оскільки посада міського голови є виборною, обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки, то повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Продовження терміну повноважень рішенням ради або рішенням виконкому Законами України не передбачене.

 

Чи можливо отримати відпустку за 2007 рік у 2008 році, а також отримати компенсацію за невикористану щорічну відпустку?

         Відповідно до статті 35 Закону України „Про державну службу” державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі посадового окладу. Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

         Статтею 79 Кодексу законів про працю України, зокрема, передбачено, що щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

         У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості.

         Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

         Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку.

         Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

         Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

         Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

         Частиною четвертою статті 83 вказаного Кодексу встановлено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданих працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

         Таким чином, у разі якщо Ви не використаєте щорічну відпустку у 2006 році, Ви маєте право на її отримання у 2007 році. Грошову компенсацію за щорічну відпустку за 2006 рік Ви зможете отримати лише за умови, що використаєте не менш ніж 24 календарних дні цієї відпустки. Допомога для оздоровлення має бути виплачена Вам до щорічної основної відпустки один раз на рік, незалежно від того відпустка буде надаватися за 2005-2006 робочий рік або за 2006-2007 робочий рік.

Водночас, повідомляємо, що відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 року № 1035/2000, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин є Міністерство праці та соціальної політики України. У зв'язку з цим, у подальшому з таких питань рекомендуємо звертатись до вказаного Міністерства.

 

Хто здійснює прийняття в органи місцевого самоврядування на посади керівників та спеціалістів відділів, управлінь?

Статтею 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" встановлено, що на посади керівників відділів, управлінь, інших працівників органів місцевого самоврядування приймають за призначенням відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсних засадах чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Законом не передбачено надання права іншим посадовим особам здійснювати прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

 

 Чи можуть бути прийняті на посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради особи, які досягли граничного віку?

Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" встановлено граничний вік перебування на службі в цих органах (60 років для чоловіків і 55 років для жінок). Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. До виборних посад відносяться посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою. Обмеження за віком не поширюються лише на посадових осіб, які обираються на посади, а не на всі виборні посади. Таким чином, прийняття (затвердження) на посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради має здійснюватись з обов'язковим дотриманням вимог статей 10 (затвердження відповідною радою) та 18 (граничний вік перебування на службі) Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

 Щодо безпосередньої підпорядкованості державних службовців, які є близькими родичами.

У статті 12 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" зазначається, що не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі або в органі місцевого самоврядування особи, які будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є їх близькими родичами чи свояками. Передбачено, що дія цього Закону не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування (стаття 2). Згідно зі статтею 251 Кодексу законів про працю України власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному. Водночас зазначаємо, що питання підпорядкованості та підлеглості повинні бути визначені у посадових інструкціях, що складаються на основі штатного розпису чи структури відповідного державного органу.

 

Чи можна встановлювати посадовій особі місцевого самоврядування режим роботи з неповним робочим днем?

Так, можна, оскільки на державних службовців поширюється діюче законодавство про працю в частині, що не суперечить Закону України "Про державну службу". За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

 

Яким чином привести у відповідність до законодавства наказ про присвоєння рангу державного службовця, якщо ранг було присвоєно з порушенням законодавства?

Відповідно до Положення про ранги державних службовців ранги керівникам і спеціалістам органів державної виконавчої влади, що відповідають посадам третьої-сьомої категорій присвоюються за місцем роботи керівниками цих органів. Згідно з пунктом 10 цього Положення присвоєння та зміна рангу оформляється наказом чи розпорядженням керівника державного органу, про що робиться запис у трудовій книжці. У разі виявлення невідповідності присвоєного рангу державного службовця категорії займаної посади, орган, який невірно присвоїв ранг, а у разі його ліквідації - правонаступник, або орган, у якому в даний час працює держаний службовець, має видати наказ про приведення рангу у відповідність до законодавства, тобто змінити невірно присвоєний ранг на ранг у межах відповідної категорії посад.

 

Яка буде тривалість основної щорічної відпустки у жінки, посадової особи місцевого самоврядування, яка має дитину-інваліда?

Згідно із Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" посадовим особам надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки. Відповідно до Закону України "Про відпустки" жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину - інваліда, щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП України). Дія Закону України "Про відпустки" поширюється на жінок державних службовців, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину - інваліда.

 

В якому розмірі виплачується допомога на оздоровлення та матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань посадовим особам місцевого самоврядування?

При наданні щорічної відпустки посадовим особам місцевого самоврядування виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Умови оплати праці державних службовців визначені постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Зазначеною постановою визначено, посадовим особам місцевого самоврядування надано право в межах установленого фонду оплати праці надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань та допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. Враховуючи зазначене, допомога на оздоровлення, передбачена статтею 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", є обов'язковою виплатою, а матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення, передбачена постановою Кабінету Міністрів України може виплачуватися в розмірі середньомісячної плати за умови наявних коштів на оплату праці.

 

Щодо притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до ст. 147 КЗпП України визначено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

догана;

звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Відповідно до ст.14 Закону України «Про державну службу» , до службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

попередження про неповну службову відповідність;

затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Тобто, спеціальним законодавством у сфері державної служби передбачена можливість застосування до державних службовців крім дисциплінарних стягнень передбачених статтею 147 Кодексу (догана, звільнення), також заходи дисциплінарного впливу (попередження про неповну службову відповідність, затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду).

В зазначеному Законі такі дисциплінарні стягнення як попередження про неповну службову відповідність, затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду визначені терміном заходи дисциплінарного впливу, що є тотожним.

Строки, порядок застосування, та зняття дисциплінарних стягнень (заходів дисциплінарного впливу) Законом України "Про державну службу" не врегульовано.

Водночас, порядок та строки їх застосування, зняття визначені статтями 147-151 КЗпП України.

Згідно зі ст.149 КЗпП України за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Таким чином, ураховуючи зазначене, до державного службовця за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення і при його знятті необхідно керуватися статтею 151 цього Кодексу.

Ст.148 КЗпП України встановлює, що дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Норми чинного трудового законодавства поширюються на державних службовців в частині, що не суперечить Закону України "Про державну службу". Порядок застосування дисциплінарних стягнень та заходів дисциплінарного впливу у Законі України "Про державну службу" не визначений. Тому дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу, відповідно до Кодексу законів про працю, необхідно застосовувати у місячний строк з дня виявлення проступку, але не пізніше шести місяців з дня його вчинення.

Стаття 151 КЗпП України встановлює, що протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Згідно з Листом  Міністерства праці та соціальної політики України від 21.09.2009 №10712/0/14-09/14 «Зазначене не стосується премій, передбачених системою оплати праці, оскільки відповідно до статті 2 Закону України "Про оплату праці" премія є додатковою заробітною платою і пов'язана з виконанням виробничих завдань і функцій. В даному випадку премія, передбачена системою оплати праці, не є заходом заохочення і повинна виплачуватись працівникові на загальних підставах».

Надбавка за високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи не є різновидом заохочення, тому наявність дисциплінарного стягнення на ії виплату не впливає.

Дисциплінарні стягнення застосовуються і контролюється  органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Чи має право на одержання пенсії державного службовця особа, у якої є стаж державної служби 10 років та інвалідність ІІ групи, яку вона отримала перебуваючи не на посаді державного службовця?

З 01.01.08 набули чинності зміни до статті 37 Закону України <Про державну службу> згідно з якими, пенсія по інвалідності у розмірах, передбачених частинами другою і п'ятою цієї статті, призначається за наявності страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особам, визнаним інвалідами I та IIгрупи у період перебування на державній службі, які мають стаж державної служби не менше 10 років, а також особам з числа інвалідів I та IIгрупи незалежно від часу встановлення їм інвалідності, які мають не менше 10 років стажу державної служби на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на зазначених посадах. Таким чином, право на одержання пенсії у разі отримання інвалідності І або ІІ групи не у період перебування на державній службі можливе за умови, якщо особа перед зверненням за призначенням пенсії працює на державній службі та має не менше 10 років стажу державної служби на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців. Посади віднесені до категорій посад державних службовців визначені статтею 25 вказаного Закону та актами Кабінету Міністрів України. Пенсія по інвалідності відповідно до зазначеного Закону призначається незалежно від причини інвалідності за умови припинення державної служби.

 

Чи є можливість притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності під час проходження випробування?

Відповідно до статті 18 Закону України "Про державну службу" при прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. Крім того, згідно зі статтею 26 Кодексу законів про працю України при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю, у тому числі і стосовно накладення дисциплінарних стягнень.

Статтею 14 зазначеного Закону передбачено, що дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує орган, в якому він працює.

До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу: затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу; попередження про неповну службову відповідність; або у призначенні на вищу посаду. Згідно зі статтею 147 Кодексу законів про працю України за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана; звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Враховуючи викладене, до державного службовця можуть бути застосовані вказані дисциплінарні стягнення, у тому числі і у період випробувального терміну.

 

Який порядок надання невикористаної відпустки державному службовцю при звільненні у зв'язку з досягненням граничного терміну перебування на державній службі, якщо термін відпустки закінчується після дати досягнення особою граничного віку?

Згідно частини 3 статті 40 Кодексу законів про працю України не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації. Однак, в статті 30 Закону України "Про державну службу" вказано, що крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби.

Таким чином, відпустку слід надавати до дня досягнення державним службовцем граничного віку та з виплатою грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки. Якщо ж відпустка буде надана за межами дати досягнення граничного віку перебування на державній службі, то у такому випадку стаж державної служби має обчислюватися до дати настання граничного віку, а увесь інший період роботи зараховується лише до загального трудового (страхового) стажу.

 

Чи має право державний службовець займатись педагогічною діяльністю в робочий час?

Відповідно до статті 16 Закону України "Про державну службу" державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією", згідно з яким державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права займатись підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики). Перелік робіт, які не є сумісництвом, передбачені додатком до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.93 ї 43. Відповідно до пункту 3 і 12 додатку до цього Положення не є сумісництвом, зокрема, педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, виконання якої допускається в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.

 

Чи має право державний службовець бути президентом благодійної організації?

Відповідно до статті 1 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" благодійна організація - недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб згідно з цим Законом. Відповідно до статті 17 зазначеного Закону для забезпечення поточної діяльності благодійної організації призначається адміністративно-виконавчий орган на чолі з президентом (директором), повноваження якого визначаються статутом (положенням).

Розпорядчі та контролюючі функції в благодійній організації здійснює наглядова рада, персональний склад якої визначається засновниками (засновником). Члени виконавчого органу благодійної організації, крім президента (директора), не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Як вбачається, президент благодійної організації отримує за виконання своїх функціональних обов'язків заробітну плату.

Водночас, відповідно до статті 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики).

Враховуючи викладене, державний службовець не може бути президентом благодійної організації, оскільки він за виконання своїх функціональних обов'язків буде отримувати заробітну плату, тобто виконувати роботу на умовах сумісництва.

 

Чи може бути призначено на посаду державного службовця особу, яка за результатами іспиту отримала менший бал ніж інші учасники, а за результатами співбесіди визнано цю особу переможцем конкурсу?

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 ї 169, конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців. Пунктом 4.5 Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України, Української Академії державного управління при Президентові України від 10.05.02 ї 30/84, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.05.02 за ї 446/6734, передбачається, що кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит. Згідно з пунктом 29 зазначеного Порядку рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Отже, особа, яка за результатами іспиту отримала менший бал та за результатами співбесіди показала ґрунтовні знання, може бути визнана переможцем конкурсу. Пунктом 32 вказаного Порядку передбачено, що протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії приймає рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву.

 

За наполяганням особи, документи якої не відповідали вимогам конкурсу, її було допущено до участі в конкурсі. У якому вигляді має бути це наполягання (усним, письмовим)? Під час іспиту і співбесіди вона показала найкращий результат. Чи може ця особа бути визнаною переможцем конкурсу і призначеною на посаду державного службовця?

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169, особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Всі заяви подаються у письмовій формі, оскільки згідно пункту 18 зазначеного Порядку подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців. Враховуючи викладене, особа, документи якої не відповідають вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця за її наполяганням та рішенням комісії може бути допущена до участі у конкурсі. У разі допущення її до участі у конкурсі вона має такі ж права як і інші учасники конкурсу. Пунктом 32 вказаного Порядку передбачено, що протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії приймає рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву.

 

За результатами конкурсу визначено переможця, але керівник з об'єктивних причин не прийняв рішення протягом місяця. Чи необхідно оголошувати у цьому випадку повторний конкурс?

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169. Відповідно до зазначеного Порядку рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією. Таким чином, керівник має прийняти відповідне рішення у термін, визначений вказаним Порядком. В іншому випадку, керівник має прийняти рішення про можливі шляхи заміщення існуючої вакансії (конкурс, стажування чи зарахування з кадрового резерву).

 

Чи може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад у зв'язку з призначенням пенсії державному службовцю, якому продовжено термін перебування на державній службі?

Ні, оскільки відповідно до Положення про ранги державних службовців черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо особа має найвищий ранг у цій категорії посад, може бути присвоєно лише у зв'язку з виходом на пенсію, а під виходом на пенсію слід розуміти фактичне звільнення з посади у зв'язку з виходом на пенсію, а не її призначення. Тому це питання може бути вирішене лише перед звільненням з посади у зв'язку з закінченням терміну продовження перебування на державній службі.

 

Яким чином привести у відповідність до законодавства наказ про присвоєння рангу державного службовця, якщо ранг було присвоєно з порушенням законодавства?

Відповідно до Положення про ранги державних службовців ранги керівникам і спеціалістам органів державної виконавчої влади, що відповідають посадам третьої-сьомої категорій присвоюються за місцем роботи керівниками цих органів. Згідно з пунктом 10 цього Положення присвоєння та зміна рангу оформляється наказом чи розпорядженням керівника державного органу, про що робиться запис у трудовій книжці. У разі виявлення невідповідності присвоєного рангу державного службовця категорії займаної посади, орган, який невірно присвоїв ранг, а у разі його ліквідації - правонаступник, або орган, у якому в даний час працює держаний службовець, має видати наказ (розпорядження) про приведення рангу у відповідність до законодавства, тобто змінити невірно присвоєний ранг на ранг у межах відповідної категорії посад.

 

Які умови виплати грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів у разі виходу на пенсію державного службовця?

Статтею 37 Закону України "Про державну службу" передбачається, що державним службовцям у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів. Вказане означає, що грошова допомога виплачується за умови досягнення державним службовцем встановленого законодавством пенсійного віку, у тому числі зниженого, наявності у нього не менше 10 років стажу державної служби, припинення ним державної служби та призначення йому пенсії державного службовця.

 

Щодо права на отримання невикористаної відпустки більше 100 днів із наступним звільненням з посади у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі

Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Також державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів.

  Статтею 3 Закону України «Про відпустки» визначено, що за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

  У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Водночас, статтею 23 Закону України «Про державну службу» встановлено, що граничний вік перебування на державній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок.

Згідно зі статтею 30 вказаного Закону досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби є підставою припинення державної служби.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпуски» загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.

Крім того статтею 83 Кодексу законів про працю України передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки.

Враховуючи викладене, оскільки досягнення граничного віку є підставою припинення державної служби, до його досягнення державний службовець має право використати відпустку тривалістю не більше 59 календарних днів. За інші невикористані дні щорічної відпустки при звільненні йому має бути виплачена грошова компенсація.

 

Щодо кваліфікаційних вимог до освіти державних службовців, що виконують обов'язки заступників голови райдержадміністрації, начальників управлінь та відділів райдержадміністрації

Статтею 4 Закону України «Про державну службу» визначено, що право на державну службу мають громадяни України, зокрема, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку.

Згідно з пунктом 2.5 Довідника типових кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 01.09.99 № 65, який відповідно до пункту 1 цього наказу має рекомендаційний характер, у розділі «Кваліфікаційні вимоги» відповідно до певної посади або групи посад визначено вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця і вимоги до післядипломної підготовки, необхідні для виконання покладених на нього завдань та обов'язків, мінімальні вимоги до стажу державної служби або загального стажу роботи, стажу наукової (науково-педагогічної) роботи.

  Наведені у цьому розділі вимоги носять узагальнюючий характер. У разі необхідності, з урахуванням специфіки роботи, складу кадрового резерву, можливостей системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і конкурсу, що проводиться при підборі державних службовців, кваліфікаційні вимоги можуть бути підвищені з метою призначення на відповідні посади найбільш кваліфікованих і досвідчених кандидатів, оновлення та  поліпшення  якісного складу державних службовців відповідно до потреб державного управління та місцевого самоврядування.

  У відповідності до пункту 2.6 зазначеного Довідника державний службовець повинен мати, як правило, повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, магістр за спеціальностями галузі "Державне управління" або іншими, професійно орієнтованими для державної служби з додатковим підвищенням кваліфікації за професійними програмами вказаної галузі, а на посадах спеціалістів VII категорії державних службовців припустимо використання фахівців з базовим рівнем вищої освіти (бакалавр).

  Згідно із зазначеним Довідником особи, що не мають відповідної освіти або стажу, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або допущені до її зайняття за умови, якщо за результатами оголошеного на заміщення цих посад конкурсу (або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України) неможливо підібрати кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця.

  До зазначеного Довідника не включені професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців, правовий статус яких регулюється Конституцією та спеціальними законами України, державних службовців-керівників, які згідно із законодавством призначаються Президентом України, обираються або затверджуються колегіальним органом, а також їх заступників, завдання та обов’язки яких визначаються керівником відповідного органу.

Розділом 4 Довідника визначені наступні кваліфікаційні вимоги до начальників управлінь та відділів місцевих державних адміністрацій: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Зазначені вимоги поширюються також на осіб, які виконують їх обов’язки.

 

При прийнятті на посаду державного службовця порушено порядок проведення конкурсу (не надано оголошення ЗМІ), чи буде правомірним звільнення такого працівника згідно з пунктом 1 статті 30 Закону України "Про державну службу" (порушення умов реалізації права на державну службу), якщо керівник виявив згодом такі порушення?

Відповідно до статті 30 цього Закону крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно із пунктом 1 вказаної статті у разі порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4 цього Закону).

Статтею 4 Закону України «Про державну службу» визначено, що право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.

З урахуванням наведеного, підстави для звільнення державного службовця, при прийнятті якого було порушено порядок проведення конкурсу, відповідно до пункту 1 статті 30 вказаного Закону відсутні.

 

Чи можливо державним службовцям встановлювати скорочений робочий час?

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про державну службу" державні службовці користуються правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України. Згідно із частиною першою статті 20 вказаного Закону тривалість робочого часу державних службовців визначається відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Категорії працівників, для яких може встановлюватися скорочена тривалість робочого часу визначається законодавством, зокрема, статтею 51 Кодексу законів про працю України.

Зазначеним Кодексом передбачено, що скорочена тривалість робочого часу встановлюється: 1) для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку; 2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством. Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших). Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.

Враховуючи викладене, державному службовцю не може бути встановлено скорочений робочий час, оскільки законодавством про державну службу цього не передбачено.

 

Чи існує можливість прийняття на посаду державного службовця на період відсутності основного працівника?

Призначення на посаду державного службовця на період відсутності основного працівника можливе у випадках його відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (у випадку, передбаченому законодавством, шестирічного віку). Діючим законодавством призначення осіб на посади державних службовців за умовами строкового договору передбачено статтею 23 Кодексу законів про працю України, але при цьому необхідно дотримуватися вимог Закону України "Про державну службу".

 

Чи є правомірним, звільнення державного службовця за неподання декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан, який перебуває у відпустці без збереження заробітної плати?

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.05 ї 641 "Про застосування статті 13 Закону України "Про державну службу", державні службовці подають декларації про доходи за місцем служби щорічно до 15 квітня за попередній звітній рік. Оскільки державний службовець, який відповідно до статті 25 Закону України "Про відпуски" знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати перебуває в трудових відносинах з державним органом і є штатним працівником, він також зобов'язаний подавати зазначену декларацію. Згідно зі статтею 30 Закону України "Про державну службу" неподання або подання державним службовцем неповних чи неправдивих відомостей щодо його доходів, зобов'язань фінансового характеру та майновий стан є підставою для припинення державної служби.

 

Чи має право державний службовець входити до керівного органу громадської організації?

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть, зокрема, суміщати свою службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий час. Разом з тим для інших державних службовців обмежень щодо входження до складу правління чи іншого керівного органу неприбуткової організації законодавством не передбачено. Тому державний службовець може входити до складу правління неприбуткової громадської організації за умови, що вчинювані ним дії як члена правління не суперечитимуть нормам, які містяться у законах України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією".

 

Чи може державний службовець бути депутатом міської Ради?

Відповідно до статті 6 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Тобто, він може працювати як на посаді державного службовця, так і на любій іншій посаді, і одночасно бути депутатом відповідної місцевої ради.

Якщо депутата місцевої ради обрано секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, то відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону, він у цих випадках працює на постійній основі у відповідній раді і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

На постійній основі в раді може також працювати депутат місцевої ради, який за рішенням обласної, Київської та Севастопольської міських рад обраний головою постійної комісії з питань бюджету.

 

Як робота в органах місцевого самоврядування на 0,5 окладу впливає на одноразову грошову допомогу при виході на пенсію?

Відповідно до статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. N 2493-III, у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів.

Така допомога виплачується особам, які відпрацювали на посадах в органах місцевого самоврядування або на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, за наявності не менше 10 років стажу.

При цьому, нарахування одноразової грошової допомоги провадиться виходячи з умов оплати праці за останньою посадою з урахуванням зайнятості на цій посаді.

Таким чином, якщо працівник звільняється з посади, на якій він працював на 0,5 окладу, то й право на отримання грошової допомоги він має виходячи з 0,5 окладу, тобто в цьому випадку - на 5 повних окладів (10 х 0,5).

Про виплату зазначеної грошової допомоги вноситься відповідний запис до трудової книжки.

 

Якщо працівник має догану, чи обов'язково позбавляти його премії та надбавок за досягнення у праці?

Згідно статті 151 КЗпП України протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Надбавка за високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи не є різновидом заохочення (ст. 33 Закону України "Про державну службу"), тому наявність дисциплінарного стягнення на її виплату не впливає. Виплати, вказані у статті 34 Закону України "Про державну службу" протягом строку дії дисциплінарного стягнення не виплачуються. Підстави для преміювання та депреміювання мають визначатися затвердженим у державному органі Положенням про преміювання. Притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути підставою для позбавлення премії чи зменшення її розміру, якщо це передбачено зазначеним Положенням.

 

Порядок та розміри виплати допомоги для оздоровлення державним службовцям при наданні щорічної відпустки

Виплата допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки, передбаченої Законом України "Про державну службу" у розмірі посадового окладу, є обов'язковою виплатою, а матеріальна допомога на оздоровлення, передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", може виплачуватись у розмірі середньомісячного заробітної плати за умови наявних коштів на оплату праці (фонду економії заробітної плати). Компенсація допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у разі невикористання щорічної відпустки не здійснюється.

 

В якому розмірі виплачується допомога на оздоровлення та матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань посадовим особам місцевого самоврядування?

При наданні щорічної відпустки посадовим особам місцевого самоврядування виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Умови оплати праці державних службовців визначені постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Зазначеною постановою визначено, посадовим особам місцевого самоврядування надано право в межах установленого фонду оплати праці надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. Враховуючи зазначене, допомога на оздоровлення, передбачена статтею 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", є обов'язковою виплатою, а матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення, передбачена постановою Кабінету Міністрів України може виплачуватися в розмірі середньомісячної плати за умови наявних коштів на оплату праці.

 

Чи має право керівник відмовити працівнику у наданні матеріальної допомоги на оздоровлення, якщо він отримав матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби?

Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги для оздоровлення у розмірі посадового окладу. Отже, при наданні державному службовцю щорічної відпустки йому зобов'язані виплатити матеріальну допомогу для оздоровлення, незважаючи на можливу виплату йому матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

 

Що є "безперервним стажем" при обчисленні стажу, необхідного для видачі грошової винагороди державному службовцю за сумлінну безперервну працю в органах державної влади?

Згідно з Порядком видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.03 N 212 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.03 N 1563), грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків видається особам, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше ніж 10 років.

До стажу безперервної роботи (служби) на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади зараховуються всі періоди роботи (служби) у цих органах, у тому числі до 1 січня 1994 року, на посадах державних службовців, передбачених статтею 25 Закону України "Про державну службу", а також на посадах, що віднесені в установленому законодавством порядку до відповідних категорій посад державних службовців, на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів, зазначених у частині другій статті 9 Закону України "Про державну службу".

До стажу, який дає право на одержання грошової винагороди, не зараховується, але й не перериває його, період працевлаштування, протягом якого державному службовцю виплачувалася середньомісячна заробітна плата на період працевлаштування, якщо він звільнений з державної служби на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, період перебування на обліку в службі зайнятості, як такого, що шукає роботу, а також строкова військова служба у разі, коли державний службовець після цього повернувся на державну службу.

Безперервний стаж роботи в органах державної влади обчислюється на підставі записів у трудовій книжці та документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи. Облік часу безперервної роботи кожного працівника на посадах державних службовців в органах державної влади веде кадрова служба зазначених органів.

З урахуванням наведеного, стаж, який дає право на одержання грошової допомоги, переривається, у разі, якщо особа переходить на іншу роботу (не на державну службу), про що є записи у трудовій книжці.

 

Чи має право державний службовець на виплату грошової допомоги у розмірі 10 посадових окладів, якщо вона не була йому вчасно виплачена?

Відповідно до статті 37 Закону України "Про державну службу" державним службовцям у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів. Обов'язковою умовою для виплати вказаної допомоги є вихід державного службовця на пенсію державного службовця відповідно до Закону України "Про державну службу". Враховуючи викладене, грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів виплачується при фактичному виході на пенсію державного службовця і звільненні з державної служби у зв'язку з виходом на пенсію. При дотриманні зазначених умов, грошова допомога державному службовцю, якому вона не була вчасно виплачена, може бути виплачена органом, з яким такий державний службовець перебував у трудових відносинах. Відповідно до статті 225 Кодексу законів про працю України працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком.

 

Чи може бути прийнята на державну службу особа, яка раніше мала судимість?

Відповідно до Закону України "Про державну службу" (стаття 12) не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця, якщо вона не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Якщо особа визнана такою, що не має судимості (стаття 88 Кримінального кодексу України), то вона має право претендувати на зайняття посади державного службовця в установленому законодавством порядку.

 

Чи мають право на отримання пенсії державного службовця особи, які вийшли на пенсію до набрання чинності Законом України "Про державну службу"?

Відповідно до статті 37 Закону України "Про державну службу" встановлена категорія осіб, яким може бути призначена пенсія державного службовця, зокрема, особам, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності загального трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особам, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Особи, які досягли граничного віку і вийшли на пенсію до введення в дію Закону України "Про державну службу", мають право на пенсійне забезпечення за цим Законом за умови, якщо станом на 01.01.94 вони перебували у трудових відносинах з державним органом на посадах, які в установленому порядку віднесені до категорій посад державних службовців.

Таким чином, Законом України "Про державну службу" визначено вичерпне коло суб'єктів, які мають право на призначення пенсії державного службовця. Разом з тим, сфера дії цього Закону не розповсюджується на осіб, які працювали в державних органах колишнього СРСР та союзних республік і вийшли на пенсію до введення в дію зазначеного Закону (станом на 1 січня 1994 року не перебували на посаді державного службовця). Згідно зі статтею 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Враховуючи викладене, правових підстав для призначення пенсії державного службовця особам, які вийшли на пенсію до введення в дію Закону України "Про державну службу", відповідно до законодавства про державну службу не вбачається.

 

Чи має право державний службовець на отримання вихідної допомоги при звільненні з державної служби з підстав ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю України)?

На державних службовців поширюються норми чинного трудового законодавства в частині, що не суперечить Закону України "Про державну службу". При припиненні трудового договору з підстав ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, державному службовцю виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку (стаття 44 Кодексу законів про працю України). Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у встановлені строки (статті 47, 116 Кодексу законів про працю України).

 

Який порядок видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад?

Довідки видаються відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Головдержслужби України від 03.12.03 N 319/144 «Про затвердження Порядку видачі довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям у разі ліквідації органів, з яких особа вийшла на пенсію, а також перейменування (відсутності) посад», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.03 за N 1134/8455.

Зокрема, наказом передбачається, що у разі ліквідації органів, з яких державні службовці та інші особи, пенсія яким призначається на умовах та за нормами Закону України "Про державну службу", вийшли на пенсію (далі - державні органи), без правонаступника, а також перейменування (відсутності) посад заробіток для перерахунку пенсій визначається відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 року N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" (із змінами). У разі ліквідації державного органу, з якого особа вийшла на пенсію, без правонаступника довідки про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям (далі - довідки) видають: Міністерство праці та соціальної політики України - особам, які вийшли на пенсію з вищих та центральних державних органів; Міністерство праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласної, Головне управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетах міської, районної у місті ради (крім міст Києва та Севастополя), міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад - особам, які вийшли на пенсію з відповідних місцевих державних органів.

У разі, якщо орган, з якого особа вийшла на пенсію, або його правонаступник на час перерахунку пенсії не є державним органом, довідки видаються цим органом у порядку, передбаченому цим наказом. При цьому в разі, якщо в цих органах згідно із законодавством збережені посади державних службовців, з яких призначено пенсію, то довідки видаються за відповідною посадою (посадами) на момент перерахунку пенсії у порядку, передбаченому пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії". У разі реорганізації державного органу вищого організаційно-правового рівня у державний орган нижчого організаційно-правового рівня довідку видає орган, що є правонаступником. У разі реорганізації державного органу нижчого організаційно-правового рівня, з якого державний службовець вийшов на пенсію, у державний орган вищого організаційно-правового рівня довідку видає орган, що є правонаступником.

Якщо посада, з якої державний службовець вийшов на пенсію, на час перерахунку відсутня в схемах посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України для відповідного державного органу: а) посада прирівнюється за посадовим окладом до посади керівних працівників чи спеціалістів у межах відповідної категорії у відповідному державному органі, з якого особа вийшла на пенсію; б) надбавка за вислугу років визначається, виходячи з прирівняного посадового окладу залежно від стажу державної служби на час призначення (перерахунку) пенсії та встановленого рангу; в) премії та надбавки до посадового окладу (крім надбавок за ранг, вислугу років, за знання та використання в роботі іноземної мови, за почесне звання "заслужений", за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації, доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук) визначаються у середніх розмірах, визначених законодавством таких виплат у державному органі, який видає довідку про заробітну плату, за відповідними прирівняними посадами.

 

До якої категорії згідно із Законом України "Про державну службу" може бути віднесена посада старшого слідчого прокуратури?

Відповідно до статті 24 Закону України "Про державну службу" прийняття на державну службу, просування по ній службовців, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов'язаних із службою, проводиться відповідно до категорій посад службовців, а також згідно з рангами, які їм присвоюються. Згідно зі статтею 25 зазначеного Закону основними критеріями класифікації посад державних службовців є організаційно - правовий рівень органу, який приймає їх на роботу, обсяг і характер компетенції на конкретній посаді, роль і місце посади в структурі державного органу. Відповідно до статті 47 Закону України "Про прокуратуру" прокурорам і слідчим органів прокуратури, працівникам науково - навчальних закладів прокуратури присвоюються класні чини залежно до займаних посад і стажу роботи. Порядок присвоєння і позбавлення класних чинів визначається Положенням про класні чини працівників прокуратури України, затвердженим постановою Верховної Ради України від 06.11.91 ї 1795-XII. Відповідно до пункту 3 вказаного Положення присвоєння класного чину провадиться в послідовному порядку з урахуванням ділових і особистих якостей працівника відповідно до посади, яку він займає, та стажу роботи. Враховуючи те, що регулювання правового становища органів прокуратури здійснюється відповідно до спеціального Закону, законодавством України не передбачено віднесення посад прокурорів і слідчих органів прокуратури, зокрема, старшого слідчого до відповідних категорій посад державних службовців.

 

 

До якої категорії посад відноситься посада начальника самостійного відділу органу виконавчої влади при Раді міністрів Автономної Республіки Крим?

Відповідно до пп.4 п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 року N 960 "Про віднесення посад працівників апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим до відповідних категорій посад державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" керівники самостійних управлінь, самостійних відділів органів виконавчої влади при Раді міністрів Автономної Республіки Крим відносяться до четвертої категорії посад державних службовців.

 

Чи віднесена посада заступника директора центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств до категорій посад державних службовців?

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.04.96 N 321-р посада заступника директора центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій віднесена до п'ятої категорії посад державних службовців.

 

Чи мають судово-медичні експерти статус державних службовців? Чи поширюються на них обмеження, передбачені статтею 16 Закону України "Про державну службу"?

Правове становище працівників спеціалізованих установ судових експертиз регулюється Законом України "Про судову експертизу". Стаття 18 цього Закону визначає, що на працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз поширено лише особливості матеріального та соціально-побутового забезпечення, які передбачені Законом України "Про державну службу" (статті 33-37). Тому Закон України "Про державну службу" на працівників спеціалізованих установ судових експертиз не поширюється, і статусу державних службовців вони не мають. На виконання статті 2 постанови Верховної Ради України від 25.02.94 ї 4038а-ХІІ щодо визначення категорій посад працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз та відомчих експертних служб відповідно до Закону України "Про державну службу", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.08.95 № 558-р було прийняте відповідне рішення. Статтею 2 Закону України "Про боротьбу з корупцією" визначено, що суб'єктами корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією є, зокрема, державні службовці. Таким чином, судово-медичні експерти не мають статусу державних службовців та на них не поширюється дія законів України «Про державну службу» (крім статей 33-37) та «Про боротьбу з корупцією».

 

Які формування відносяться до військових формувань?

До військових формувань відносяться Збройні Сили України (колишнього СРСР), Управління державної охорони України, прикордонні, внутрішні, залізничні війська, війська цивільної оборони, військові формування Служби безпеки України (колишнього КДБ), Національна гвардія України (ліквідована Указом Президента України від 15.12.1999 р. N 1573/99), які утворені відповідно до законів України (колишнього СРСР). Порядок проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях визначається Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

 

Який порядок звільнення осіб, що обіймають виборні посади в органі місцевого самоврядування за власним бажанням?

Звільнення  сільського, селищного, міського голови

Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади.

Пунктом 1 частини першої статті 79 цього Закону визначено, що повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови.

Відповідно до пункту 1 частини сьомої цієї статті повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

  У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови з цієї підстави у його трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень за власним бажанням, пункт 1 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради його дата і номер та порядковий номер запису.

 

Звільнення голови районної, обласної, районної у місті ради

Відповідно до пункту 1 частини п’ятої статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради, зокрема, у разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради.

Зазначені повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

  У разі дострокового припинення повноважень голови районної, обласної, районної у місті ради з цієї підстави у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень за власним бажанням, пункт 1 частини п’ятої статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради, його дата і номер та порядковий номер запису.

 

Звільнення заступника голови районної, районної у місті ради, першого заступника, заступника голови обласної ради, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення  з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради.

  Зазначені повноваження заступника (першого заступника) голови ради, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

  У разі дострокового припинення повноважень заступника голови районної у місті, районної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради з цієї підстави у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень за власним бажанням, пункт 1 частини четвертої статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради, його дата і номер та порядковий номер запису.

 

Звільнення секретаря сільської, селищної, міської ради

Відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

У разі дострокового припинення повноважень секретаря сільської, селищної, міської ради у зв’язку з поданою заявою за власним бажанням у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень за власним бажанням, частина п’ята статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із зазначенням дати, рішення сесії ради, його дати і номера, порядкового номеру запису.

Інші посадові особи місцевого самоврядування, які займають виборі посади, звільняються за власним бажанням відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю.

 

Чи зберігається за секретарем ради, звільненим із органу місцевого самоврядування у зв'язку з припиненням повноважень попередня робота?

Статтею 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначено, що у разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний на виборну посаду у відповідній раді, на якій він працює на постійній основі, депутат місцевої ради, який перебуває на службі у військових формуваннях чи правоохоронних органах держави, прикомандировується до місцевої ради із залишенням на цій службі.

З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради.

Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Отже, секретарю ради, який є депутатом відповідної ради, після припинення повноважень, але не пізніше як через три місяці, надається попередня робота (посада).

 

Щодо звільнення посадових осіб місцевого самоврядування з посад у випадку притягнення їх до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного діяння

  Частиною другою статті 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон) визначено, що посадові особи місцевого самоврядування не мають права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», тобто вчиняти корупційні діяння та порушувати спеціальні обмеження, спрямовані на попередження корупції.

Абзацом п’ятим частини першої статті 20 Закону передбачено, зокрема, що недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12 цього Закону) є підставою для припинення служби в органах місцевого самоврядування.

Таким чином, посадові особи місцевого самоврядування можуть бути звільнені з посад у випадку притягнення їх до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь відповідно до вказаної норми.

Посадові особи, які займають виборні посади щодо яких Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено дострокове припинення повноважень, можуть бути звільнені з посад з вищезазначених підстав з дотриманням вимог та у порядку, визначеному цим Законом.

 

Чи має звільнятися з посади заступник міського голови у зв'язку з закінченням строку повноважень ради?

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» прийняття на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

Відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органом сільської, селищної, міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень.        Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного, міського голови, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26 утворення  виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск є виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад.

  Враховуючи викладене, звільнення особи з посади заступника міського голови у зв’язку з закінченням строку повноважень може мати місце у разі сформування нового складу виконавчого комітету, в якому зазначена особа не затверджена.

 

Чи може бути залишена на службі посадова особа місцевого самоврядування після закінчення 5-ти річного продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування?

Згідно зі статтею 20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, зокрема, у разі досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Статтею 18 вказаного Закону передбачено, що граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.

Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більше, ніж на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної в місті, обласної ради. Після закінчення цього терміну посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.

Посилаючись на лист Міністерства юстиції України N 10503-0-33- 08-21 від 10 жовтня 2008 року та враховуючи положення розділу 6 Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 1 вересня 1999 року N 6, посади радників та консультантів є, як правило, посадами державних службовців патронатної служби, які здійснюють, зокрема, науково-консультативний та аналітичний супровід діяльності керівника відповідного державного органу.

Таким чином, особа, якій було продовжено термін перебування на службі на 5 років, після завершення цього терміну за рішенням відповідного голови може бути залишена на службі на посаді радника чи консультанта. Проходження згаданою особою служби в органах місцевого самоврядування в такому випаду не припиняється.

 

Чи має право на пенсію відповідно до статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" особа, яка з 1978 по 1989 роки була міським головою. На час досягнення пенсійного віку (у 1999 році) на посаді державного службовця чи посадової особи не перебувала?

Статтею 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", зокрема, передбачено, що пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу. Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і більше, або протягом повних двох і більше скликань, починаючи зі скликання 1990 року, за винятком припинення повноважень з причин, визначених статтею 78, пунктами 2, 3, 4 частини першої, частиною другою статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктами 1, 2, 6 частини першої і пунктом 1 частини другої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, призначається пенсія відповідно до цього Закону незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" набув чинності у липні 2001 року. Згідно зі статтею 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Таким чином, особа не має права на призначення їй пенсії відповідно до статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", оскільки досягла пенсійного віку до набрання чинності цим Законом.

 

Які є гарантії для посадових осіб місцевого самоврядування, що звільняються в зв'язку з закінченням терміну повноважень?

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до статті 33 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" у разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Обраний на виборну посаду у відповідній раді, на якій він працює на постійній основі, депутат місцевої ради, який перебуває на службі у військових формуваннях чи правоохоронних органах держави, прикомандировується до місцевої ради із залишенням на цій службі.

З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради. Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації.

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді.

Час, коли колишній депутат тимчасово не працював у зв'язку з неможливістю надання йому попередньої або рівноцінної роботи (посади) безпосередньо після закінчення строку його повноважень, зараховується, але не більше шести місяців, до страхового стажу і стажу роботи (служби) за спеціальністю, за якою депутат працював до обрання у місцеву раду, де він виконував свої обов'язки на постійній основі.

 

У яких випадках може здійснюватися прийняття на службу осіб за строковим договором (контрактом) на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування?

На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Тобто, при потребі виконання роботи тимчасово-відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка тощо), на час її відсутності може бути прийнята інша особа на умовах контракту.
Територіальні органи Головдержслужби
Статистичні та аналітичні матеріали
Моніторинг
На допомогу кадровику
Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю

uaRating 

 

 Опитування

Якими б Ви хотіли бачити результати адміністративної реформи?

Відповісти 

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/krym/ua/banz11/administr.gif

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/krym/ua/banz11/12345.gif

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/krym/ua/banz11/gromada.gif

http://guds.gov.ua/sub/data/upload/content/krym/ua/banz11/baner.gif